Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kurš atbild par šūpoļu drošību mūsu pagalmos?

Freepik.com

Vita Visocka: „Ja bērnu laukumā pie mājas nopietni cietīs bērns, tad pārvaldnieku var saukt pie kriminālatbildības.”

Vai bērnu rotaļu laukums pagalmā ir drošs mazajiem apmeklētājiem? Kurš atbild par tajā esošā aprīkojuma drošības pārbaudi un remontu? Šie jautājumi noteikti ienāk prātā daudzu mazuļu vecākiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās. 2020. gadā Latvijā sāka darboties īpaši bērnu laukumu drošības noteikumi. Pārvaldniekam, kurš neievēro šīs prasības, var tikt piemērota administratīvā, bet atsevišķos gadījumos – arī kriminālatbildība.

Lasīt tālāk...

No nāves punkta

Freepik.com

Vai likums par privātīpašnieku zemju izpirkšanu zem daudzdzīvokļu mājām iegūs otro elpu?

Šoruden Saeima ir atgriezusies pie likumprojekta Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums skatīšanas. Paredzams, ka pēc likuma spēkā stāšanās dzīvokļu īpašnieki varēs izpirkt īpašniekiem piederošos zemesgabalus zem savām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Vai dzīvokļu īpašnieku dzīve kļūs vienkāršāka?

Lasīt tālāk...

Ierobežos piespiedu nomas maksājumus!

Freepik.com

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā Par atjaunotā Latvijas Republikas Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Šie grozījumi paredz ierobežot piespiedu nomas maksājumu apmēru, nosakot, ka gadā tie nedrīkst pārsniegt 4% no zemes kadastrālās vērtības.

Izvēlētais risinājums paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, padarīt skaidrākas un vienkāršākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kas mazinātu strīdu un tiesvedību skaitu dalītā īpašumā. Likumprojekts paredz arī ierobežot piespiedu nomas maksājumu apmēru, nosakot, ka gadā tas nedrīkst pārsniegt 4% no zemes kadastrālās vērtības. Patlaban zemes nomas maksājumi gadā var pārsniegt pat 9% no zemes kadastrālās vērtības.

Lasīt tālāk...

Tie nav taisnīgi noteikumi!

Freepik.com

Lasītāji ir sašutuši par ūdens zudumiem, kas norādīti dzīvokļu rēķinos. Kas jāzina par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, kas nosaka kārtību, kādā jānorēķinās par komunālajiem pakalpojumiem

Tieši pirms gada, 2019. gada novembrī, stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma izmantošanu”. Turpmāk pārvaldniekam rēķins par ūdens korekciju (zudumiem) jāizraksta saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, taču iedzīvotāju sašutums nav mazinājies.

„Pēc vīra nāves es paliku viena un man nākas taupīt, to starpā arī ūdens patēriņu,” stāsta mūsu lasītāja Gaļina Borisova. „Mēneša laikā es iztērēju apmēram trīs kubikmetrus ūdens un sevišķi sekoju, lai tīrot vai mazgājot traukus, netērētu nevienu lieku litru, tāpēc man ir divkārt sāpīgi, ka no namu pārvaldnieka pagājušajā mēnesī saņēmu papildu ūdens korekcijas rēķinu par 3,2 kubikmetriem.

Lasīt tālāk...

«Pieprasu īres maksas samazināšanu!»

Pixabay.com

Kā īrniekam pareizi sazināties ar dzīvokļa īpašnieku, lai saņemtu atlaidi, bet dzīvokļa saimniekam – pasargāt sevi no īrnieka parādnieka?

Pēc ārkārtējās situācijas beigām daļa Latvijas iedzīvotāju ir palikuši bez darba. Ja šie cilvēki ir kāda dzīvokļa īrnieki, tad cenšas pierunāt saimnieku samazināt īres maksu vai arī izbeigt līgumu pirms termiņa, lai atrastu lētāku mājokli. Par pušu tiesībām šādā situācijā stāsta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes galvenā speciāliste Viktorija Samoteja.

– Kā pareizi paprasīt dzīvokļa īpašniekam, lai viņš uz krīzes laiku samazinātu īres maksu?

– Likuma Par dzīvojamo telpu īri 13. panta pirmajā daļā teikts, ka dzīvojamās telpas īres līguma sākotnējos noteikumus var izmainīt tikai pēc dzīvokļa īpašnieka un īrnieka rakstveida vienošanās. Tas nozīmē, ka īres maksas samazināšana iespējama tikai pēc pušu abpusējas piekrišanas. Nekāda pašdarbība šeit nav pieļaujama – īrnieks nevar vienpusēji izlemt, ka tagad viņš maksās mazāk.

Lasīt tālāk...

Svarīgākie punkti Ministru kabineta noteikumos Nr.1013

Freepik.com

„Kārtība, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks maksā par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma izmantošanu”

Lasīt tālāk...

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 16, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) var sniegt palīdzību, piešķirot finansējumu (turpmāk – Līdzfinansējums) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas (turpmāk – Mājoklis) atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Mājoklī un Līdzfinansējuma apmēru.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!