Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Valsts atbalsts ir mainīts

123rf.com

Kurš aizsargātais lietotājs saņems maksājuma samazinājumu, bet kurš par elektrību maksās pilnu cenu? 

Šā gada 1. februārī spēkā stājās vairāki grozījumi normatīvajā regulējumā, kas skar atbalsta saņēmēju loku norēķiniem par elektroenerģiju. Ar izmaiņām noteikts, ka turpmāk maksājuma samazinājums norēķiniem par elektroenerģiju tiks piemērots par katru bērnu ar invaliditāti. Veiktas arī izmaiņas, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu gadījumā, kad aizsargātais lietotājs reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks.

Kā zināms, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs.

Aizsargāto lietotāju lokā ietilpst:

■ daudzbērnu ģimenes (valsts atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju – 20 eiro mēnesī);

■ personas ar I grupas invaliditāti (valsts atbalsts – 15 eiro mēnesī);

■ ģimenes ar bērniem, kuriem ir invaliditāte (valsts atbalsts – 15 eiro mēnesī);

■ trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (valsts atbalsts – 15 eiro mēnesī).

Ar mērķi sniegt papildu atbalstu ģimenēm Ministru kabineta noteikumos iestrādātas izmaiņas, kas paredz, ka ģimenēs, kurās ir vairāki bērni ar invaliditāti, maksājuma samazinājumu 15 eiro apmērā piemēros vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem par katru bērnu ar invaliditāti.

Lai valsts atbalsts sasniegtu tikai tiešās mērķa grupas, no šā gada 1. februāra aizsargātā lietotāja pakalpojumu jeb atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju nesaņems aizsargātais lietotājs, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fondā kā parādnieks (patlaban ir reģistrēti aptuveni 42 600 šādi uzturlīdzekļu parādnieki).

Kā saņemt statusu?

Pēc Ekonomikas ministrijas datiem, aizsargātā lietotāja statusam atbilst aptuveni 150 000 iedzīvotāju, bet faktiski decembrī palīdzību saņēmuši tikai 92 434 elektroenerģijas lietotāji. Kāpēc ģimenes nevar izmantot valsts atbalstu? Iespējams, šie cilvēki nav informēti par savām tiesībām vai nemāk nokārtot visas ar tām saistītās formalitātes.

Būvniecības valsts kontroles biroja speciālisti sagatavoja atbildes uz jautājumiem par aizsargātā lietotāja statusa saņemšanu un izmantošanu.

Kas ir aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums?

– Pakalpojums ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai. Maksājuma samazinājumu piemēro elektroenerģijai, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, bet ar to nedrīkst segt  pievienotās vērtības nodokli.

Kā saņemt aizsargātā lietotāja statusu?

– Pakalpojuma saņemšana jeb piemērošana aizsargātajiem lietotājiem Aizsargāto lietotāja datu informācijas sistēmā (turpmāk – ALDIS) notiek automātiski, izņemot apakšlietotājus un daudzbērnu ģimenes, kurām bērns/bērni mācās ārzemēs.

Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, vai elektroenerģijas maksājuma samazinājums summēsies?

– Ja persona atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, maksājuma samazinājumu elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros piemēro par katru aizsargātā lietotāja kategoriju, summējot maksājuma samazinājumus.

Viena ģimene, bet vairāki aizsargātie lietotāji

Vai aizsargātais lietotājs var brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju atbalsta saņemšanai?

– Aizsargātais lietotājs var izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju no tiem tirgotājiem, kuri nodrošina šo pakalpojumu (Tet un Elektrum), un ar to noslēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

Kurš aizsargātais lietotājs saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros?

– Ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros, pakalpojumu  saņem viens informācijas sistēmas nejauši izvēlēts aizsargātais lietotājs līdz brīdim, kamēr šajā noteikumu punktā minētie aizsargātie lietotāji vienojas un pakalpojuma sniedzējam vai birojam rakstiski norāda vienu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu pakalpojuma saņemšanai.

Ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti

Kas saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti?

– Maksājuma samazinājumu piemēro vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem, ja viņam ir galalietotāja līgums ar elektroenerģijas tirgotāju.  Ja galalietotāja līguma nav, vecākam ir jānoslēdz apakšlietotāja līgums.

Cik ilgi persona tiek uzskatīta par bērnu – invalīdu?

– Līdz 18 gadiem, bet to nosaka nevis Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi, bet gan Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Ja vecākajam bērnam paliek 18 gadi…

Kāda ģimene tiek definēta kā daudzbērnu?

– Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 345 7. punktu daudzbērnu ģimene pakalpojumu saņem, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietotie bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Vai civillaulībā dzīvojošas daudzbērnu ģimenes ar trim bērniem, kas abiem ir no iepriekšējām laulībām (piemēram, sievai – 1, vīram – 2 bērni), var saņemt atbalstu?

– Lai saņemtu daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumu, vienam no vecākiem jābūt apgādībā vismaz trim bērniem. Ja viens no vecākiem nav aizbildnis vai audžuvecāks trim vai vairāk bērniem, tad pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra datiem nevar identificēt atbilstību daudzbērnu ģimenei un aizsargātā lietotāja statuss netiek piešķirts. Ja šādā situācijā vienam no vecākiem apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu, tad par atbilstību aizsargātā lietotāja statusam jāpārliecinās, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana, kā arī vai vecākam ir norādīts aktuālais aktīvais elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalsta summas samazinājumu.

Ja e-pakalpojumā redzamais aktīvais līguma numurs nav aktuālais, tad persona var veikt izmaiņas. To dara, nospiežot pogu Labot un nākamajā ekrānformā norādot aktuālo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju. Uz norādīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots no nākamā mēneša 1. datuma.

Ja ģimenē ir trīs bērni un vecākais pārsniegs noteikto vecumu šogad, vai ģimene vēl atbildīs daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumam?

– Atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam nosaka katru mēnesi saskaņā ar no datu reģistra pārziņiem saņemto informāciju. Ja vecākajam bērnam paliek 18 gadi un mācības netiek turpinātas, tad ar nākamo mēnesi daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums vairs netiks piemērots.

Ja bērns līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot) iegūst izglītību ārzemēs, un tāpēc netiek piemērots daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums, no 01.11.2021. daudzbērnu ģimenes statusu aizsargātā lietotāja piešķiršanai var apliecināt ar Latvijas Goda ģimenes apliecību. Latvijas Goda ģimenes apliecības  datu iesniegšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 345 19.1. punktu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Goda ģimenes apliecības numuru un iesniegumam pievienojot tās kopiju) aizsargātajam lietotājam saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3. pantu Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāiesniedz vai nu rakstveidā vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums, t. i., parakstīts ar elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei vai izmantojot e-adresi vai e-pakalpojumu Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana portālā www.latvija.lv.

Kas notiek, ja studentam ir akadēmiskais gads?

– Šos datus sniedz Izglītības un zinātnes ministrija, un no tā tālāk izriet, vai piemēros aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu.

Ko darīt, ja maksājuma samazinājums nav saņemts?

Kā atvieglojumu saņem mazturīga mājsaimniecība (persona)?

– Lai saņemtu šo atvieglojumu, ģimenei jāvēršas pašvaldībā un jānorāda elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums. Pašvaldības sociālais dienests ievada datus gan par mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības statusu, gan par elektroenerģijas līgumu, uz kuru attiecināt atbalstu. Ja pašvaldībā šīs informācijas nav vai tā ir novecojusi, tā ir jāatjauno, lai varētu saņemt maksājuma samazinājumu vajadzīgajam līgumam. Elektroenerģijas līguma maiņas gadījumā šī informācija nekavējoties ir jāsniedz pašvaldības sociālajā dienestā, lai līguma izmaiņas varētu attiecināt uz tuvāko atbalsta piešķiršanas mēnesi.

Ko darīt, ja aizsargātais lietotājs nav saņēmis maksājuma samazinājumu?

– Jāpārliecinās, ka:

■ ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss;

■ ir piesaistīts līguma numurs, uz kuru attiecināt maksājuma samazinājumu;

■ piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu.

Pārliecinieties, ka jums ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana. Ja e-pakalpojuma izmantošana nav iespējama, rakstiski jāiesniedz pieprasījums Būvniecības valsts kontroles birojam.

Ja e-pakalpojumā norādīts, ka atbilstošajā norēķinu periodā ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, jāpārliecinās, ka piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu. Daudzbērnu ģimenes gadījumā līguma numuru e-pakalpojumā redz vecāks, uz kura vārda ir slēgts elektroenerģijas līgums, un uz to attiecina maksājuma samazinājumu.

Ja norādītais līguma numurs nav tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu,  ir  jānorāda vajadzīgais līguma numurs (patlaban iespējams elektroenerģijas tirgotāju AS Latvenergo (Elektrum), kā arī SIA Tet līgumiem); to dara, nospiežot pogu Labot un nākamajā ekrānformā labojot līguma numuru, ievadot vajadzīgo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju.

Uz mainīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots nākamajā norēķinu periodā (no nākamā vai aiznākamā mēneša 1. datuma – saskaņā ar elektroenerģijas tirgotāja līguma nosacījumiem).

Ja jums e-pakalpojums nav pieejams, bet vēlaties mainīt līguma numuru, uz kuru attiecināt maksājuma samazinājumu, jums jāvēršas pie sava elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja vai arī pašvaldības sociālajā dienestā gadījumā, ja atbilstat mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības atbalsta kategorijai.

Ja aizsargātā lietotāja statuss nav piešķirts, bet uzskatāt, ka tas jums pienākas, rakstiski jāiesniedz pieprasījums Būvniecības valsts kontroles birojam vai atbilstošajam datu reģistra pārzinim. Ja tā ir informācijas sistēmas vai datu reģistra kļūda, birojs attiecina un pakalpojuma sniedzējs piemēro trūkstošo maksājuma samazinājumu aktuālajā norēķinu perioda (kalendāra mēneša) elektroenerģijas rēķinā par periodu, kas nepārsniedz divus iepriekšējos norēķinu periodus (kalendāra mēnešus) viena un tā paša kalendārā gada laikā.

Svarīga informācija par apakšlietotājiem

Kas ir apakšlietotājs?

– Apakšlietotājs (šeit ar to apzīmējot aizsargāto lietotāju) ir persona, kas pēc vienošanās ar galalietotāju (līgumslēdzēju) izmanto līgumslēdzēja īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no tirgotāja vai sistēmas operatora.

Piemēram: daudzbērnu ģimene dzīvo īpašumā, kurā galalietotājs (tātad persona, kas noslēgusi līgumu) ir apsaimniekotājs. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, ģimenes vecākam sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Piemēram, līgums reģistrēts uz viena laulātā vārda, bet otrs laulātais ir I grupas invalīds. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, laulātais ar I grupas invaliditāti jāreģistrē kā līguma apakšlietotājs.

Piemēram, aizsargātais lietotājs, pilngadīga persona, dzīvo īrētā dzīvesvietā un nav galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Piemēram, personai pašai ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Persona nedzīvo kopā ar laulāto, bet citas personas īpašumā, kur cita persona ir elektroenerģijas galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam (daudzbērnu vecākam) sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Vai apakšlietotājiem pakalpojumu saņemšana notiek automātiski?

– Nē, pakalpojuma saņemšana apakšlietotājiem nenotiek automātiski, izņemot maznodrošinātās mājsaimniecības (personas), kurām ir reģistrēts līguma numurs pašvaldībā. Saņemot no pašvaldības reģistrēto līguma numuru, tam automātiski attiecina maksājuma samazinājumu.

Kā reģistrēties kā apakšlietotājam?

– Ja apakšlietotājs ir maznodrošināta vai trūcīga mājsaimniecība (persona), tad jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai reģistrētu līgumu, uz kuru attiecināt atbalsta pakalpojumu, to skaitā, ja ir nepieciešams mainīt jau reģistrētu līgumu uz citu līgumu.

Ja apakšlietotājs atbilst jebkurai citai aizsargātā lietotāja atbalsta kategorijai, tad apakšlietotājam jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā tirgotāja, norādot:

■ līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru;

■ savu vārdu, uzvārdu;

■ savu personas kodu;

■ pakalpojuma saņemšanas adresi;

■ savu kontaktinformāciju.

Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

Ja tirgotājs nodrošina tādu iespēju, tad apakšlietotājs pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot tirgotāja mājaslapu.

Kalendārā gada beigās uzkrājums dzēšas

Kas ir maksājuma samazinājuma uzkrājums?

– Ja uz aizsargāto lietotāju attiecinātais maksājuma samazinājums pārsniedz mēneša rēķina summu par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk – elektroenerģijas pakalpojums), neizmantotā maksājuma samazinājuma daļa veido maksājuma samazinājuma uzkrājumu (turpmāk – uzkrājums), kuru pakalpojuma sniedzējs (t. i., elektroenerģijas tirgotājs) var  izmantot aizsargātā lietotāja nākamā/-o kalendārā mēneša elektroenerģijas pakalpojuma maksas segšanai.

Kā izmanto uzkrājumu?

– Piemērs. Aizsargātajam lietotājam attiecināmais mēneša maksājuma samazinājums elektroenerģijas pakalpojumam ir 10 eiro. Persona iegādājas elektroenerģijas pakalpojumu no elektroenerģijas tirgotāja AB. Tirgotājs AB noformē rēķinu par mēnesi, pilna summa par elektroenerģijas pakalpojumu ir 8 eiro. No pilnās pakalpojuma summas tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas piemērā ir 1,68 eiro [pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts no elektroenerģijas pakalpojuma pilnas summas]. Tirgotājs rēķinā par elektroenerģijas pakalpojumu piemēro 8 eiro maksājuma samazinājumu, tātad, sedzot elektroenerģijas pakalpojumu pilnībā no maksājuma samazinājuma pieejamās summas. Personai jāveic apmaksa par elektroenerģijas pakalpojumam aprēķināto PVN summu, šeit – 1,68 eiro.

Tātad mēneša maksājuma samazinājuma neizmantotā daļa ir 2 eiro (uzkrājums). Ja aizsargātajam lietotājam nākamajā mēnesī ir atbilstība aizsargātā lietotāja statusam, tad nākamajā kalendārajā mēnesī rēķinam tiek piemērots uzkrājums no iepriekšējā mēneša, kas piemērā ir 2 eiro, kā arī aktuālā mēneša maksājuma samazinājums 10 eiro, kopā veidojot elektroenerģijas pakalpojuma maksājuma samazinājumam pieejamo summu 12 eiro tirgotāja AB mēneša elektroenerģijas pakalpojuma rēķinā.

Maksājuma samazinājums nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret tirgotāju.

Cik ilgi uzkrājumu var izmantot?

– Maksājuma samazinājuma uzkrājumu izmanto ar šādiem nosacījumiem: ne ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.  Ja viena pakalpojuma sniedzēja ietvaros tiek mainīti līgumi, uzkrājums saglabājas.

Kas notiek ar neizmantoto uzkrājumu?

– Ja pie elektroenerģijas tirgotāja ir izveidojies uzkrājums un līdz kalendārā gada beigām vai elektroenerģijas tirgotāja maiņai tas netiek pilnībā izmantots, tad kalendārā gada beigās uzkrājums dzēšas (anulējas) un to vairs nevar izmantot. Anulētie uzkrājumi tiek ieskaitīti atpakaļ valsts budžetā.

Vai nerezidents atbilst atbalsta saņemšanai?

– Jā, ja  nerezidentam ir piešķirts personas kods Fizisko personu informācijas sistēmā un ALDIS ir saņēmis aizsargātā lietotāja informāciju no datu reģistriem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!