Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Dzīvoklis pieder man, bet dzīvo citi…”

Stockvault.com

Uz Rīgas iedzīvotāju jautājumiem par NĪN apmaksu atbild Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālisti

Daudziem rīdziniekiem ir tiesības uz NĪN atvieglojumiem, bet nav skaidrības, kā šos atvieglojumus izmantot un saglabāt. Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālisti apkopoja izplatītākos iedzīvotāju jautājumus un sniedza atbildes.

Man pieder 75 m2 liels dzīvoklis, kurā esmu deklarēts viens. Vai par tiem 45 m2, kas pārsniedz noteikto 30 m2 ierobežojumu uz vienu deklarēto personu, man būs jāmaksā nodokļa likme 1,5% apmērā?

– Nē, lai saņemtu samazināto nodokļa likmi par dzīvokli, kas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, vai viena dzīvokļa māju neatkarīgi no tās platības, nekustamā īpašuma objektā jābūt deklarētai vismaz vienai personai. Tikai dzīvokļa īpašumos nesadalītām ēkām platība, par kuru piemērojama samazinātā nodokļa likme, ir atkarīga no tajā deklarēto personu skaita (katrai deklarētajai personai piekrīt 30 m2 no ēkas platības daļas).

Man pieder domājamā daļa no ēkas un lietošanā piešķirts dzīvoklis. Uz kādu platību 2021. gadā tiks attiecināti katrai deklarētajai personai piekrītošie 30 m2 no ēkas – tikai dzīvokļa platību vai arī kāpņutelpas, pagraba u.c. mājā ietilpstošo telpu platību? 

– Kadastrāli uzmērītām ēkām deklarētajai personai piekrītošā platības daļa tiek rēķināta no ēkas lietderīgās platības (t.i., ēkas platība bez koplietošanas telpām). Šādā situācijā 2021. gadā samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme tiks piemērota tai ēkas platības daļai, kas atbilst ēkā deklarēto personu skaitam, un tai proporcionāli atbilstošai koplietošanas telpu platībai. Piemēram, ja ēkas kopējā platība ir 280 m2 (no tās ēkas lietderīgā platība – 240 m2 un koplietošanas telpu platība 40 m2) un tajā deklarētas 3 personas, tad 2021. gadā ar samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi apliekami 90 m2 no ēkas lietderīgās platības un šai platībai atbilstoša koplietošanas telpu platība – 15 m2. Pārējai ēkas platībai 175 m2 (175 m2 = 280 m2 – 90 m2 –15 m2) piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Kadastrāli neuzmērītām ēkām nekustamā īpašuma aprēķina vajadzībām nav pieejami dati par koplietošanas telpu platību šajās ēkās. Līdz ar to šajos gadījumos katrai deklarētajai personai piekrītošā platības daļa tiks rēķināta no ēkas kopējās platības, to skaitā koplietošanas telpu platības. Piemēram, ja ēkā deklarētas trīs personas, tad 2021. gadā ar samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi apliekami 90 m2 no ēkas kopējās platības (t. sk. koplietošanas telpām). Pārējai ēkas platībai (ja tāda ir) piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Vai dārza mājiņās arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu samazināto NĪN likmi? Vai dārza mājā, kurā tiek glabāti tikai dārza instrumenti, arī ir jābūt deklarētai personai, lai saņemtu samazināto likmi?

– Samazinātās nodokļa likmes (t.i., 0,2% līdz 0,6%) piemērošana dārza mājai atkarīga no tā, kā konkrētā ēka reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra reģistrs). Dārza mājas, kurām kadastra reģistrā ir noteikts kods „11100101 – Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)”, ir galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot), proti, tās nav izmantojamas dzīvošanai visa gada garumā. Līdz ar to šīs ēkas ir pielīdzināmas telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, tāpēc šīm ēkām piemērojama samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme neatkarīgi no tā, vai ēkā ir deklarēta kādas personas dzīvesvieta.

Savukārt, ja māja klasificēta atbilstoši kodam „11100102 – Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, dārza mājas ar kopējo platību virs 40 m2” vai „11100103 – Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra – koka ārsienām”, tad tā uzskatāma par dzīvošanai pilnvērtīgi izmantojamu objektu un samazinātās nodokļa likmes saņemšanai uz to pilnā mērā attiecināmas Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” prasības, to starpā prasība pēc deklarētas personas.

Ja konkrētā ēka kadastra reģistrā klasificēta kā palīgēka, tad to ar nodokli neapliek (izņemot garāžas), ja tā netiek izmantota saimnieciskajā darbībā, līdz ar to tajā nav nepieciešams deklarēties.

Vai ir paredzētas NĪN atvieglojumu izmaiņas 2021. gadā?

– Rīgas domes sēdē 12.11.2020.  deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, kas stājas spēkā ar 01.01.2021., atceļot vairākus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmēra ierobežojumus.

Tas darīts ar mērķi veicināt kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī lai uzlabotu galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu un sniegtu atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām.

Izmaiņas paredz atcelt līdz šim noteikto atvieglojuma apmēra ierobežojumu juridiskai personai desmit tūkstošu eiro apmērā taksācijas gadā.  Minētie grozījumi veicinās pilsētas vēsturiskajā apbūvē ietilpstošo ēku un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurāciju, rekonstrukciju, kā arī motivēs ēku īpašniekus veikt fasāžu atjaunošanu un fasāžu dekoratīvā apgaismojuma izbūvi. Tāpat atvieglojuma summas ierobežojuma atcelšana veicinās iedzīvotāju ieinteresētību energoefektivitātes pasākumu veikšanā, tādējādi samazinot iedzīvotājiem uzlikto apkures izmaksu slogu par daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana. Tāpat atvieglojuma apmēra atcelšana veicinās ieguldījumu veikšanu savā nekustamajā īpašumā.

Saistošajos noteikumos ir veikti arī grozījumi, lai atbalstītu sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību pilsētā. Ir paredzēts atcelt atvieglojuma apmēra ierobežojumu piecu tūkstošu eiro apmērā par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

Kāda NĪN likme zemei ir Rīgā?

– Ar 2016. gadu spēku zaudēja diferencēta nodokļa likme par zemi atkarībā no tā, vai īpašnieks ir deklarēts Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. No 2016. gada nodokļa likme par zemi visām personām neatkarīgi no to deklarētās adreses ir 1,5%.

Mūsu dzīvoklī tika veikta pārbūve, bet būvvaldē netika iesniegti visi nepieciešami būvniecību pamatojošie dokumenti un tagad ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins ar paaugstināto likmi 3%. Kur būtu jāvēršas, lai pārskatītu NĪN likmi, jo visi darbi ir jau sen pabeigti un dokumenti nav saglabājušies?

– Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, kad paaugstinātā likme piemērota saistībā ar pārkāpumiem būvniecības procesā, sākumā jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē, lai noskaidrotu, kādas darbības veicamas situācijas atrisināšanai. Pēc tam, kad būs veiktas nepieciešamās darbības, lai novērstu būvniecības procesa pārkāpumus (piemēram, ēkas nodošana ekspluatācijā vai dokumentācijas sakārtošana), Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki izdarīs attiecīgu atzīmi Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā. Ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Rīgas pilsētas būvvalde Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā būs veikusi atzīmi, kas apliecina, ka īpašums vairs neatbilst paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanas nosacījumiem, nekustamajam īpašumam tiks veikts atbilstošs nodokļa pārrēķins.

Kāpēc, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, deklarētās personas tiek vērtētas tieši uz 1.janvāri, bet netiek ņemta vērā personas deklarētā adrese gada laikā?

– Atbilstoši likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 26. panta trešajai daļai iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas no maksātāja taksācijas gada ienākuma tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas deklarētā dzīvesvieta bija taksācijas gada sākumā. Līdz ar to ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” personas, kas pastāvīgi dzīvo Rīga, tiek motivētas atbilstoši sakārtot savu dzīvesvietas deklarāciju, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā un veicinot nekustamā īpašuma attīstību galvaspilsētā.

Vai īpašumā ir jābūt deklarētam īpašniekam? Vai svarīgi, lai īpašumā būtu deklarēta pilngadīga persona?

– Samazinātās nodokļa likmes piešķiršanai nekustamā īpašuma objektā var būt deklarēta persona, kura nav objekta īpašniece, var būt deklarēta arī nepilngadīga persona.

Cik ilgi personai ar bērniem jābūt deklarētai dzīvesvietā, lai saņemtu samazināto NĪN likmi un atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (visu gadu vai uz noteiktu periodu)?

– Lai ģimene ar bērniem par īpašumu saņemtu samazināto nodokļa likmi un atvieglojumus, visām personām jābūt deklarētām konkrētajā objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00. Šāda dzīvesvietas deklarācija (ja ir ievēroti visi pārējie saistošo noteikumu noteikumi) ir pamats gan samazinātās nodokļa likmes, gan atvieglojumu piešķiršanai par visu taksācijas gadu neatkarīgi no deklarētās adreses izmaiņām taksācijas gada laikā. Ja decembrī dzimušā bērna vecāki ievēro Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 24. panta 1. daļā noteikto pienākumu par bērna piedzimšanu paziņot dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas un deklarē jaundzimušā dzīvesvietu ne vēlāk kā mēnesi pēc bērna dzimšanas (tajā skaitā, taksācijas gada janvārī) tiek pieņemts, ka attiecībā uz jaundzimušo no normatīvajiem aktiem izrietošā dzīvesvietas deklarēšanas prasība uz taksācijas gada 1. janvāra plkst. 00.00 ir ievērota un viņa deklarētā dzīvesvieta objektā tiek ņemta vērā, piemērojot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi un atvieglojumus.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem īpašuma nodoklis būs atkarīgs no īpašumā deklarētajām personām. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu deklarētās adreses primārais mērķis ir saziņa, tomēr šajā likumā ir paredzētas divas adreses – deklarētā un papildu adrese. Vēlos jautāt, vai pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 148 izpratnē derēs arī deklarētā papildu adrese, lai tiktu uzskatīts, ka šajā īpašumā ir deklarējusies persona?

– Nē, deklarētā papildu adrese Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” izpratnē nav uzskatāma par deklarēto adresi. Attiecībā uz deklarēto adresi kā saziņas adresi vēršam uzmanību – lai izpildītu Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” prasības, personām jābūt deklarētām konkrētā objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00. Personu deklarētā dzīvesvieta pārējā taksācijas gada laikā nodokļa aprēķinā netiek ņemta vērā, un persona var izmantot sev ar likumu piešķirtās tiesības mainīt savu deklarēto adresi.

Vai es varu saņemt NĪN atvieglojumus, ja manā īpašumā dzīvo mani bērni kopā ar mazbērniem?

– Pamatojoties uz grozījumiem likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta 1. 2.daļā, sākot no 2018. gada 1. janvāra NĪN atvieglojumus 50% apmērā var saņemt arī daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu) pirmās pakāpes augšupējie radinieki (daudzbērnu ģimenes vecāka māte vai tēvs). Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, īpašniekam taksācijas gada 1. janvārī ir jābūt deklarētam īpašumā kopā ar pirmās pakāpes radinieku (meitu/dēlu vai viņa laulāto), kā arī ne mazāk kā trīs mazbērniem vecumā līdz 18 gadiem vai mazbērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Vai tiks piemēroti nodokļu atvieglojumi (piemēram, par bērniem, pensionāram, invalīdam) par NĪN, ja NĪN nodokļa aprēķinā piemērota likme 3%?

– Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 8. punktu atvieglojumus nepiešķir par zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētai būvei piekritīgo zemi, par ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana.

Esmu 3 bērnu tēvs. Jaunākā meitiņa piedzima 27. decembrī, līdz ar to nepaspējām viņu deklarēt man piederošajā dzīvoklī līdz 2021. gada 1. janvārim, kā arī neesmu iesniedzis nekādu pieprasījumu atvieglojumu saņemšanai. Kādus nodokļa atvieglojumus es saņemšu?

– Ja decembrī dzimušā bērna vecāki ievēro Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 24. panta 1. daļā noteikto pienākumu par bērna piedzimšanu paziņot dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas un deklarē jaundzimušā dzīvesvietu ne vēlāk kā mēnesi pēc bērna dzimšanas (to skaitā, nākamā gada janvārī), atvieglojumu piešķiršanas un samazinātās nodokļa likmes piemērošanas kontekstā jaundzimušā bērna dzīvesvietas deklarēšanai ir atpakaļejošas sekas. Šādā gadījumā tiek pieņemts, ka attiecībā uz jaundzimušo no normatīvajiem aktiem izrietošā dzīvesvietas deklarēšanas prasība uz taksācijas gada 1. janvāra plkst. 00.00 ir ievērota un viņa deklarētā dzīvesvieta objektā tiek ņemta vērā, piemērojot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi un atvieglojumus. Līdz ar to par 2021. gadu jums tiks piešķirti nodokļa atvieglojumi 90% apmērā par trim bērniem, ja papildus pārējo bērnu deklarētajām dzīvesvietām arī jaunākās meitiņas dzīvesvietu līdz taksācijas gada 27. janvārim deklarēsiet minētajā dzīvoklī kopā ar jums. Ja jaunākās meitas dzīvesvieta netiks atbilstoši deklarēta līdz 27. janvārim, tad jūs saņemsiet atvieglojumus 70% apmērā par diviem bērniem, ar ko kopā esat deklarēts.

Vienlaikus paskaidrojam, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar bērniem piešķir, pamatojoties uz Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas datiem, līdz ar to lielākoties atvieglojumu saņemšanai nav nepieciešams personas iesniegums. Izņēmums no minētās kārtības attiecas uz audžuģimenēm un personām, kas vēlas saņemt atvieglojumus par bērniem, kas vecāki par 19 gadiem, kā arī ģimenēm ar bērniem, kas vēlas saņemt atvieglojumus par telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām). Šajos gadījumos nodokļa maksātājam atvieglojumu saņemšanai līdz taksācijas gada 15. decembrim jāvēršas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ar iesniegumu.

Kāpēc NĪN atvieglojumi saskaņā ar RD saistošo noteikumu Nr. 111 3. 24. apakšpunktu tiek piešķirti par dzīvojamām mājām, kuras ir pārņemtas no pašvaldības, un par dzīvokļiem, kas privatizēti saskaņā ar likumu Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju, bet netiek piešķirti par mājām, kuras ir pārņemtas no valsts?

– Valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamajā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. panta 7. daļa).

Lai veicinātu Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā esošo no pašvaldības privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem, Rīgas dome 2017. gadā ir noteikusi jaunu nodokļu maksātāju kategoriju, kas no 2018. gada ir tiesīga saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Ir paredzēts 2 gadus piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā fiziskām personām par tādām dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju pārņemtas no pašvaldības vai kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju, ja ēkā ir vismaz desmit dzīvokļi un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

Atvieglojumi ir ieviesti ar mērķi veicināt no pašvaldības privatizēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīgā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lemjot savas dzīvojamās mājas likteni, proti, pieņemot kopīgus lēmumus par ēkas pārvaldīšanas kārtību, uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā arī par remontdarbiem.

Papildus informējam, ka šis nodokļa atvieglojumu punkts zaudēs spēku ar 2022. gada 1. janvāri.

Man pieder nekustamais īpašums, kurā dzīvoju kopā ar savu pilngadīgo bērnu. Vai ir iespējams saņemt NĪN atvieglojumus atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. 111 3. 8. 3. apakšpunktam par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņš turpina studijas?

– Lai saņemtu NĪN atvieglojumus Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē līdz taksācijas gada 15. decembrim jāiesniedz pieteikums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu un izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas). Pieteikums un izglītības iestādes apliecinājums Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ir jāiesniedz katru taksācijas gadu (no 1. janvāra līdz 15. decembrim), kamēr bērns turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Esmu saņēmis brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Patlaban visu parāda summu samaksāt nevaru. Vai ir kādas iespējas samaksāt parādu pa daļām?

– Uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata nodokļu administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, apstiprinot nodokļu maksātājam nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz 3 gadiem. Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Mums ir izveidojies NĪN parāds, kuru samaksāt uzreiz nespējam, un piedziņas lieta tika nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. Vai ir kāda iespēja vienoties par parāda atmaksas grafiku?

– Lai vienotos par parāda atmaksas grafiku pēc tam, kad piedziņas lieta nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, sākumā ir jāapmaksā tie izdevumi, kas radušies tiesu izpildītājam lietas izpildes gaitā. Pēc tam jāvēršas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ar iesniegumu par vēlmi saskaņot parāda atmaksas grafiku, pielikumā pievienojot zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājumu par iepriekšminēto izpildes izdevumu apmaksu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!