Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ūdens un rēķini

123rf.com

Visi noteikumi par ūdens skaitītāju lietošanu un nomaiņu dzīvokļos. Uzziniet, kas noteikts likumā!

Avīzes redakcijā regulāri saņemam dzīvokļu īpašnieku jautājumus par ūdens skaitītājiem un ar tiem saistītajām problēmām. Vai mājas pārvaldnieks drīkst patstāvīgi izlemt, kādas markas skaitītājus iedzīvotājiem uzstādīt? Vai dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības nenodot skaitītāju rādījumus, ja viņi pilsētu vai pat valsti pamet uz ilgu laiku? Ko darīt, ja ir nokavēts kārtējās ūdens skaitītāju pārbaudes termiņš? Tiksim skaidrībā!

Kam būtu jāatgādina?

„Esmu ļoti sarūgtināta, jo pusgadu nokavēju skaitītāja verifikācijas termiņu un pat nepievērsu uzmanību tam, ka apsaimniekotājs par ūdeni man atsūtīja papildu rēķinu. Vai pārvaldniekam vajadzēja laikus pamanīt, ka mana skaitītāja kalpošanas termiņš ir beidzies, un brīdināt, nevis par sodu izrakstīt milzīgus rēķinus?

Liene Liepiņa Ziepniekkalnā.”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu noteic, ka apsaimniekotājam ir pienākums rakstiski informēt dzīvokļa īpašnieku par nepieciešamību atkārtoti verificēt skaitītāju. Tas jādara vismaz trīs mēnešus pirms verifikācijas perioda beigām.

Problēma ir cita – pārvaldnieks šādu atgādinājumu iedrukā rēķinā par dzīvokli, un īpašnieki visbiežāk tam nepievērš uzmanību.

Ja dzīvokļa īpašnieks ir nokavējis skaitītāju verifikācijas termiņu, pārvaldniekam ir pienākums par to rakstiski atgādināt vismaz reizi mēneša laikā pēc verifikācijas termiņa beigām.

Ja mājas pārvaldnieks nav īpašnieku informējis, ka skaitītājs vairs nav piemērots ūdens patēriņa uzskaitei, tad viņš ir pārkāpis normatīvajos aktos noteikto. Visbiežāk dzīvokļa īpašnieks ir vienkārši palaidis garām paziņojumu, kas uzdrukāts maziem burtiem dzīvokļa rēķina pašā apakšā.

Pārvaldniekam turklāt ir pienākums paziņot par kārtību, kādā veicama ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, tostarp viņš var pieprasīt skaitītāja pievienošanas vietas noplombēšanu pārvaldnieka darbinieka klātbūtnē.

Vasarā dzīvoju laukos, kā nemaksāt par ūdeni pilsētā?

„Es saprotu, ka jautājums ir mūžīgs, bet tik un tā pajautāšu vēlreiz. Kā es varu nodot ūdens skaitītāju rādījumus, ja visu vasaru dzīvoju mājā tālu no Rīgas, turklāt man nav iespējas nodot rādījumus internetā? Pagājušajā gadā pārvaldnieks man dzīvokļa rēķinos uzrādīja vidējo ūdens patēriņu par trim mēnešiem, un tad sākās milzīgi uzrēķini. Vai likums mūs, vasarniekus, kaut kā aizsargā?

M. Ozols.”

Jā, atpūtniekiem un vasarniekiem tiešām ir jāievēro daži noteikumi, lai nepārmaksātu par ūdens patēriņu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 noteic kārtību, kā rīkoties, ja saimnieka prombūtnes laikā dzīvokli neviens neizmanto un nevar veikt ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanu, kā arī ielaist dzīvoklī pārvaldnieku vai pilnvarotu personu, lai pārbaudītu dzīvokļa skaitītāju stāvokli.

Šajā gadījumā dzīvokļa īpašniekam ir pienākums par to rakstiski informēt pārvaldnieku vismaz nedēļu pirms aizbraukšanas, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plāno doties prom uz ilgāku laiku, tad pēc pirmajiem trim mēnešiem par to vēlreiz jāinformē mājas pārvaldītājs.

Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis apsaimniekotājam skaitītāju rādījumus un vienlaikus nav ziņojis par turpmāku prombūtni, ūdens patēriņš viņam tiek aprēķināts, pamatojoties uz beidzamo trīs mēnešu vidējā patēriņa datiem. Šo procedūru piemēro ne ilgāk kā trīs mēnešus.

Ja dzīvokļa īpašnieks nedod par sevi ziņas, tad pēc trim mēnešiem ūdens patēriņu viņam sāks aprēķināt pēc normas. Vēlreiz atgādinām, ka tie ir 6 kubikmetri pa katru deklarēto personu.

„Neesmu apmierināts ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu!”

„Mūsu mājā dzīvokļu īpašnieki pieņēma kopīgu lēmumu uzstādīt C klases mehāniskos skaitītājus un pat izvēlējās uzņēmumu, kas to izdara. Katram dzīvokļa īpašniekam par jauno skaitītāju jāmaksā 25 eiro. Ja godīgi, esmu sašutis par šo priekšlikumu, jo jau martā nomainīju cita uzņēmuma piedāvātos skaitītājus un samaksāju par to gandrīz 100 eiro. Vai es varu nepakļauties dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam?

A.”

Apstrīdēt šādu dzīvokļu īpašnieku lēmumu būs ļoti grūti. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 teikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ar savu lēmumu var noteikt skaitītāju uzstādīšanas kārtību (tostarp prasības ūdens skaitītāju tehniskajiem parametriem, to papildu aprīkojumam un uzstādīšanas kārtībai). Kopības lēmums var attiekties gan uz skaitītājiem, ko uzstāda mājas pārvaldnieks, gan skaitītājiem, kuru uzstādīšanu apmaksā dzīvokļa īpašnieks. Šādā gadījumā iepriekš minētā procedūra būs vienāda visā daudzdzīvokļu mājā.

Vai ir likumīgs pamatojums rēķinos iekļautajai ūdens korekcijai?

„Mūsu mājā aprīlī atkal milzīgi lieli ūdens zudumi – 5 kubikmetri uz dzīvokli. Nesaprotu, kāds pamatojums pārvaldniekam likt mums maksāt par šo nesaņemto pakalpojumu.

Sarmīte K.”

Atbilde uz šo jautājumu nav jādomā, vienkārši jāizlasa Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 19. punktā noteiktais:

„Ja mājā veidojas ūdens patēriņa starpība, pārvaldnieks veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:

19.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam (saprotamāk – pēc dzīvokļu skaita – red. piezīme);

19.2. proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par beidzamo mēnesi;

19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par beidzamajiem trim mēnešiem;

19.4. proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram (vienkāršāk – pēc dzīvokļa platības – red. piezīme);

19.5. atbilstoši atsevišķā īpašumā faktiski dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus pārvaldnieks noteic kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits.

„Ja pēkšņi visu māju sodīs ar naudas sodu par pārbaudes termiņu pārkāpšanu?”

„Iespējams, es kaut ko nesaprotu, tāpēc, lūdzu, paskaidrojiet manas tiesības. Mūsu mājā Kurzemes prospektā Rīgā iedzīvotāji pieņēma lēmumu uzstādīt viena tipa individuālā ūdens patēriņa skaitītājus. Tas tika darīts pirms sešiem gadiem. Esmu ļoti apmierināts, korekcija patlaban nepārsniedz 5–10%, kas ir daudz mazāk nekā iepriekš. Kādu dienu devos uz kooperatīvu pajautāt, kad mainīs šos skaitītājus, jo pēc noteikumiem tie ir jāverificē reizi četros gados. Sekretāre mani šokēja ar paziņojumu: „Iedzīvotāji nobalsoja par skaitītāju maiņu nevis reizi četros, bet gan reizi desmit gados.”

Tagad es, vecs vīrs, sēžu un domāju – vai šāds kaimiņu lēmums ir likumīgs? Ko tad, ja mājā pēkšņi ierodas pārbaude un mums visiem uzliek sodu par to, ka skaitītāji nav verificēti savlaicīgi?

Antons Saveļjevičs.”

Uztraukumam nav pamata. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 teikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība vai pat pārvaldnieks (gadījumā, ja mājā ūdens zudumi ilgstoši pārsniedz 20% no kopējā patēriņa un nav pieņemts cits iedzīvotāju lēmums) patiešām var lemt par vienota parauga ūdens skaitītāju iegādi, to vienreizēju uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtotu verificēšanu.

Uzmanību! Tajā pašā noteikumu punktā teikts, ka šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopībai vai pārvaldniekam ir tiesības lemt par citu skaitītāju atkārtotas verificēšanas termiņu, kas nesakrīt ar normatīvajos aktos noteikto termiņu.

Tas ir, ja mājā ir uzstādīti viena parauga skaitītāji, tos tiešām var mainīt kaut vai ik pēc 10 gadiem, kā tas ir mūsu lasītāja minētajā gadījumā. Galvenais, lai atkārtotas verifikācijas periods nepārsniegtu mērierīces ražotāja norādīto kalpošanas laiku.

Kaimiņiene taupa ūdeni, bet nonāk līdz asarām

„Kādu dienu kaimiņiene ieradās pie manis vienās asarās. Viņa stāsta, ka pārvaldnieks viņai uzrēķinājis neticamu maksu par ūdeni – par 12 kubikmetriem. Zinu, ka kaimiņiene dzīvo viena un taupa katru ūdens lāsi, jo dzīvoklī deklarētais dēls jau ilgāku laiku dzīvo citā valstī un viņai nekādi nepalīdz. Devos kaimiņienei līdzi pie mājas pārvaldnieka tikt skaidrībā par rēķinu, bet atbildi neguvu. Sakiet man, kā tikt skaidrībā?

Olga Kaca Rīgā.”

Vispirms jāpārliecinās, vai pārvaldnieks tiešām pārkāpj likumu. MK noteikumos Nr. 1013 teikts, ka atsevišķos gadījumos mājas pārvaldniekam tiešām ir tiesības klientam maksu par ūdeni aprēķināt nevis pēc dzīvokļa skaitītāju rādījumiem, bet pēc normas (Rīgā dzīvokļos ar ērtībām tā ir 6 kubikmetri par katru dzīvokļa īpašumā deklarēto personu mēnesī).

Maksa pēc normas dzīvokļa īpašniekam tiek piemērota, ja viņš ir pieļāvis kādu no tālāk uzskaitītajiem pārkāpumiem:

■ vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav nodevis individuālā skaitītāja rādījumus;

■ nav uzstādījis, nomainījis vai atkārtoti verificējis ūdens patēriņa skaitītāju;

■ uzstādījis ūdens patēriņa skaitītāju, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumos;

■ atkārtoti nav ļāvis veikt dzīvokļa ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šo pārbaudi pārvaldnieks bija rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš;

■ ja pārbaudē pārvaldnieks konstatējis, ka ūdens patēriņa skaitītājs nav noplombēts vai plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai arī ūdens patēriņa skaitītāja darbība ir ietekmēta;

■ atkārtoti nav ļāvis pārvaldniekam vai citai pilnvarotai personai ienākt dzīvoklī, lai uzstādītu, nomainītu vai verificētu skaitītāju gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ar kopīgu lēmumu pilnvarojuši pārvaldnieku veikt šādas darbības.

Noteikumi pārvaldniekam dod tiesības par saviem līdzekļiem nomainīt un verificēt skaitītājus atsevišķā dzīvoklī, taču, ja dzīvokļa īpašnieks šādus darbus liedz, pārvaldniekam ir tiesības prasīt no dzīvokļa īpašnieka maksu par ūdeni atbilstoši normai (Rīgā – 6 kubikmetri par katru dzīvokļa īpašumā deklarēto personu).

Kā redzams, Olgas kaimiņienei, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai viņa regulāri iesniedz pārvaldniekam ūdens skaitītāju rādījumus un nav nokavējusi mērierīces nomaiņas termiņu.

Ja nu pārvaldnieks maksu par ūdens zudumiem rēķina divas reizes?

„Mūsu mājā viens dzīvoklis pieder ļoti nedisciplinētam cilvēkam. Viņš vai nu uzrodas, vai pazūd uz pusgadu, bet dzīvoklī tikmēr parādās trokšņainas kompānijas vai apmetas, piemēram, viesstrādnieki. Cik mums, kaimiņiem, zināms, šis saimnieks arī ūdens skaitītāja rādījumus nenodod.

Protams, mums var aizrādīt, lai nebāžam degunu citu cilvēku darīšanās. Tā tas varētu būt, bet mājas aktīvistiem ir jautājums: varbūt pārvaldniekam vajadzētu pierakstīt visus mājas ūdens zudumus tiem īpašniekiem, kuriem likumā teiktais ir vienaldzīgs un kuri gadiem nav iesnieguši skaitītāju rādījumus? Kāpēc mēs, godīgie dzīvokļu īpašnieki, joprojām maksājam par ūdens zudumiem? Vai pārvaldnieks maksu par ūdens zudumiem mums rēķina divas reizes, vispirms – no pārkāpēja, bet pēc tam – no mums?

Ģirts.”

Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Patiešām, pirms trim–četriem gadiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 pārvaldniekam uzlika par pienākumu sadalīt samaksu par visiem ūdens zudumiem mājā starp dzīvokļu īpašniekiem, kuri vai nu noteiktā termiņā neiesniedza individuālo ūdens skaitītāju rādījumus, vai laikus nebija nomainījuši ūdens skaitītājus. Tas noveda pie šausmīgām situācijām – dzīvokļa īpašnieka rēķins varēja pieaugt par 500–700 eiro tikai viena mēneša laikā.

2019. gadā valdība pieņēma grozījumus noteikumos, un tagad aizmāršīgajiem dzīvokļu īpašniekiem uzrēķini ir būtiski samazinājušies. Kā jau iepriekš skaidrojām, maksimālais ūdens daudzums, ko mājas pārvaldnieks var iekļaut pārkāpēja rēķinā, patlaban nevar pārsniegt pašvaldības noteikto normu – 6 kubikmetrus par dzīvoklī deklarēto personu).

Papildu maksas aprēķināšanas formulu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 :

V kop. norma = N pers. × V pers. norma, kur :

■ V kop. norma – tas ir maksimālais ūdens daudzums, kas tiek piegādāts vienam atsevišķam dzīvoklim mēnesī (kubikmetros);

■ N pers. –  dzīvoklī deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits, ko nosaka dzīvokļa īpašnieks.

Informāciju par dzīvoklī dzīvojošajiem, ko iesniedz īpašnieks, pārvaldnieks ņem vērā tikai vienā gadījumā – ja šajā dzīvoklī ir vairāk dzīvojošo nekā deklarēto personu.

Ja faktiski dzīvojošo cilvēku skaits nav zināms un dzīvoklī nav nevienas deklarētās personas, tad aprēķins tiek veikts vienai personai;

■ V pers. norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (kubikmetros), ko nosaka pašvaldības noteikumi, kas ietverti saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

Izrādās, Rīgā apsaimniekotājs vienam īrniekam–pārkāpējam nekādi nevar pierakstīt vairāk par 6 kubikmetriem ūdens mēnesī. Šī iemesla dēļ mājā var veidoties mūsu lasītāja aprakstītā situācija – apsaimniekotājs daļu ūdens zudumu piemēro nedisciplinētajiem dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējo sadala vienādi starp visu atlikušo dzīvokļu īpašniekiem. Šajā gadījumā maksājums apzinīgajiem īpašniekiem vienalga samazinās, lai arī tikai nedaudz.

Vēl viens interesants fakts – pārvaldniekam nav obligāti vienmēr pārkāpēju sodīt tieši ar 6 kubikmetriem ūdens. Ja tā ir maza māja vai kopējie ūdens zudumi mājā ir minimāli, pārvaldnieks nevar nolaidīgajam saimniekam aprēķināt vairāk par reāliem ikmēneša zaudējumiem. Proti, ja mājā mēnesī zudumi ir 10 kubikmetri ūdens, tad pārkāpējam tiks fiksēti 6 kubikmetri. Ja māja pazaudējusi tikai 4 kubikmetrus ūdens, tad sods īpašniekam būs rēķins par šiem 4 kubikmetriem, un ne centa vairāk.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 noteic, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt arī citu lēmumu, lai sodītu kaimiņu, kurš laikus nenodod skaitītāju rādījumus vai nemaina mērierīces. Ar balsu vairākumu īpašnieki var nolemt, ka visi kopējie mājas ūdens zudumi ir attiecināmi uz šādu personu. Tas ir iespējams tikai ar nosacījumu, ka šis cilvēks jau divus mēnešus ir maksājis par ūdens patēriņu atbilstoši patēriņa normai.

„Pārvaldnieks slēpj mājas ievadskaitītāja rādījumus!”

„Mūsu māju apsaimnieko īpašnieku biedrība. Beidzamajā laikā dzīvokļu rēķinos parādās pārāk liela ūdens korekcija, katram dzīvoklim – gandrīz 4 kubikmetri. Man un kaimiņiem šķiet, ka pārvaldnieks krāpjas ar kopējā mājas ūdens skaitītāja rādījumiem. Prasījām viņam informāciju par kopējā skaitītāja rādījumiem, bet saņēmām striktu atbildi – sak’, nav jūsu darīšana! Vai tiešām pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieki nav jāiepazīstina ar mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem?

Staņislavs Stepanovs.”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu noteic, ka ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir tiesības no dzīvojamās mājas pārvaldnieka pieprasīt:

■ informāciju par dzīvojamā mājā uzstādīto skaitītāju rādījumiem, kas nosaka maksu par attiecīgo pakalpojumu norēķina periodā. Daudzdzīvokļu mājā norēķiniem par saņemto un patērēto ūdeni tas ir SIA Rīgas ūdens komercuzskaites mēraparāts jeb kopējais mājas skaitītājs;

■ informāciju par kārtību, kā tiek noteikta samaksa par attiecīgo pakalpojumu, ja mājas komunikāciju ievadā nav uzstādīts skaitītājs;

■ citu ar maksājumiem saistītu informāciju.

Pārvaldnieka pienākums ir septiņu darbdienu laikā sagatavot rakstisku atbildi uz dzīvokļa īpašnieka pieprasījumu.

„Nevarēju iepriekš brīdināt, ka uz diviem mēnešiem nokļūšu slimnīcā!”

„Šogad divus mēnešus nogulēju slimnīcā ar smagu slimību, par dzīvokļu rēķiniem nevarēju pat domāt. Paldies Dievam, izķepurojos un tagad dzīva esmu mājās un atkal rūpējos par sevi.

Kad aprīlī no SIA Rīgas namu pārvaldnieks saņēmu dzīvokļa rēķinu par martu un februāri, gandrīz nokritu. Pārvaldnieks man aprēķinājis ūdens patēriņu pēc vidējā patēriņa ziemas mēnešos. Un mans patēriņš bija oho-ho, kāds!, jo uz Jaunā gada sagaidīšanu ciemos ieradās gan bērni, gan mazbērni.

Uzskatu, ka tas nav taisnīgi, jo nevarēju iepriekš zināt par saslimšanu un brīdināt mājas pārvaldnieku, ka nenodošu skaitītāju rādījumus. Tagad pārmaksa par diviem mēnešiem pārsniedz 60 eiro.”

Mieru, tikai mieru. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 teikts, ka  pārvaldniekam ir pienākums veikt maksājumu pārrēķinu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto maksājumu) par periodu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, ja dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni un šajā laika periodā atsevišķo īpašumu neizmantoja neviena persona. Dzīvokļa īpašnieks, kurš lūdz veikt pārrēķinu, pēc pārvaldnieka pieprasījuma nodrošina piekļuvi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Pārrēķinu var veikt, attiecīgi samazinot vai paaugstinot turpmākos maksājumus.

Kam jāmaksā par skaitītāju nomaiņu?

„Dzīvoju mājā, kuru apsaimnieko pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks un ik pēc četriem gadiem pati maksāju par dzīvokļu ūdens skaitītāju verificēšanu, toties mana māsa dzīvo kooperatīva apsaimniekotā mājā un stāsta, ka viņiem skaitītāji tiek mainīti par velti, tas ir, uz kooperatīva rēķina. Gribu jautāt, kā tādu kārtību ieviest mūsu mājā?

Rīdziniece.”

Jau pminētajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 noteikts, ka skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtotu verificēšanu atsevišķā dzīvokļa īpašumā nodrošina dzīvokļa īpašnieks, tomēr uzstādīt skaitītājus par kopējiem mājas līdzekļiem nav aizliegts, tikai tam nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieku kopība ar balsu vairākumu pieņemtu atbilstošu lēmumu. Arī pārvaldniekam ir tiesības pieņemt lēmumu par viena veida skaitītāju uzstādīšanu mājā, pie nosacījuma, ja dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un ūdens zudumi vairāk nekā trīs mēnešus pārsniedz 20% no kopējā patēriņa.

Svarīgākā piebilde atbildē uz šo jautājumu – ūdens skaitītājus nevienā gadījumā neliek par mājas apsaimniekotāja līdzekļiem. Kā paši mēr­aparāti, tā darbi tiek finansēti no mājas kopējiem uzkrājuma līdzekļiem, ko ar saviem ikmēneša maksājumiem ir krājuši paši iedzīvotāji.

Kāpēc godīgie iedzīvotāji iekrita ūdens korekcijas lamatās?

„Dzīvoju Rīgā, Vietalvas ielā 14, mūsu mājā gandrīz katru mēnesi ūdens korekcija pārsniedz 22% no kopējā patēriņa. Daudzi iedzīvotāji uzskata, ka galvenais iemesls lielajai korekcijai ir neprecīza uzskaite, citiem vārdiem sakot, kaimiņi zog ūdeni. Personīgi es jau ilgu laiku klauvēju pie pārvaldnieka durvīm ar prasību visos dzīvokļos uzstādīt vienāda tipa skaitītājus ar attālinātās nolasīšanas iespēju, bet pārvaldnieks man katru reizi atbild: „Šādu lēmumu var pieņemt tikai ar dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu.” Kā pieņemt šādu lēmumu, ja lielākā daļa mājas dzīvokļu ir izīrēti, kas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem problēma ir vienaldzīga? Rēķinus taču apmaksā īrnieki! Iedzīvotāji, kas zog ūdeni, arī nebalsos par skaitītāju nomaiņu. Tad sanāk, ka mēs, godīgi īpašnieki, kas interesējas par mājas labklājību, esam slazdā?

Svetlana.”

Situācija ir sarežģīta, jo pārvaldniekiem  saskaņā ar likumā noteikto ir tiesības lemt par viena tipa skaitītāju uzstādīšanu mājā, taču īstenībā viņi šīs tiesības izmanto reti, baidoties izsaukt klientu dusmas, kuriem nāksies maksāt par jaunajām, īpaši precīzajām mērierīcēm.

Ko saka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013? Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot citu plānoto termiņu. 

Bet interesantākais vēl tikai priekšā. Ja pārvaldnieka sagatavotie priekšlikumi noteic, ka nepieciešamas vienotas prasības ūdens patēriņa skaitītājiem vai cita kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai, bet dzīvokļu īpašnieku kopība sešu mēnešu laikā par to nav izlēmusi, tad lēmumu par šiem ūdens patēriņa starpības samazināšanas pasākumiem pieņem pats pārvaldnieks.

Kā redzams, likumdevējs ir paredzējis reālu procedūru ūdens zudumu problēmas risināšanai. Mājā ir iespējams uzstādīt viena tipa skaitītājus arī bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (sevišķi gadījumos, ja dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības un māja atrodas pašvaldības bilancē).

Var tomēr saprast pārvaldniekus, kuri nesteidzas piemērot šīs Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 prasības. Galu galā par jauniem skaitītājiem jebkurā gadījumā būs jāmaksā pašiem iedzīvotājiem, un tagad, augsto komunālo tarifu laikā, papildu pozīcijas dzīvokļa rēķinā var izraisīt ne tikai iedzīvotāju neapmierinātību, bet arī lielākus protestus.

Numuru arhīvs: spied un lasi!