Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā noformēt privātu testamentu, lai jūs neapkrāptu?

Pixabay.com

2014. gadā tika pieņemti grozījumi Civillikumā, kas noteica, ka privātos testamentus nav atļauts noformēt mašīnrakstā vai datorrak-stā. Testatoram dokuments jāraksta ar savu roku. Pat ja testaments ir rakstīts ļoti sen, bet drukātā veidā, līdz 2020. gada beigām to vajadzēja pārrakstīt rokrakstā.

Kādi ir testamenti?

Privāts testaments ir zvērināta notāra apliecināts dokuments, ko uzrakstījis un parakstījis cilvēks, kurš vēlas atstāt mantojumu (testators). Lai privātais testaments būtu spēkā, tajā jābūt nepārprotami izteiktai cilvēka pēdējai gribai.

Kā privātie testamenti atšķiras no publiskiem?

Visizplatītākais testamentu veids Latvijā ir publiskie testamenti. Tos noformē testatora personiskā klātbūtnē un apliecina pie notāra. Dokumenta oriģinālu glabā pie notāra, ieraksta notariālajā grāmatā, informācija par testamentu nonāk attiecīgajā reģistrā.

Pēc oriģināla parakstīšanas testatoram izsniedz norakstu. Tam ir tāds pats spēks kā testamenta oriģinālam.

Kas jāzina, noformējot privātu testamentu?

Ar privāta testamenta noformēšanas noteikumiem iespējams iepazīties Civillikuma otrās daļas „Mantojuma tiesības” piektajā apakšnodaļā „Testamenta formas”. Ir lietas, kas, rakstot testamentu, noteikti jāievēro.

■ Privāts testaments veidojams rakstiski, mantojuma atstājējam pašrocīgi visu testamentu uzrakstot un parakstot.

■ Privātu testamentu var uzrakstīt jebkurā valodā.

■ Testamenta saturam jāizteic mantojuma atstājēja patiesa griba. Testaments jāraksta bez spaidiem, maldības vai viltus. Vienkārša pierunāšana nav uzskatāma par spaidiem, tādēļ neatņem testamentam tā spēku.

■ Ja testaments acīmredzami nav nobeigts un noslēgts, tad tam nav nekāda spēka.

■ Ja testators pašā testamentā solījies to vēlāk papildināt ar jauniem rīkojumiem, bet, dzīvs būdams, nav to izdarījis, tad tas neietekmē testamenta spēku, ja vien to vispār var izpildīt bez domātajiem papildinājumiem.

■ Labojumi testamentā arī neatņem tam spēku, ja pierādāms, ka tos izdarījis testators pats ar savu roku vai tie izdarīti pēc viņa gribas un ar viņa ziņu, turklāt ir skaidri un salasāmi.

■ Privātu testamentu var nodot glabāšanā notāram vai bāriņtiesai. Ievērojot zināmus nosacījumus, šādi testamenti var tikt pielīdzināti publiskiem testamentiem.

Privāto testamentu priekšrocības:

■ noformējot privātu testamentu, nav nepieciešams apmeklēt notāru;

■ testamenta noformēšana ir bez maksas;

■ šos testamentus var pārrakstīt vairākkārt un veikt tajos labojumus.

Privātam testamentam ir arī trūkumi:

■ pastāv augsts viltojumu risks;

■ cilvēkam, kuram nav kaut aptuvenas zināšanas jurisprudencē, nebūs viegli pareizi noformēt šādu testamentu un sadalīt mantinieku daļas;

■ privāti uzrakstītais testaments var arī pazust, ja testators par to laikus nepaziņo saviem mantiniekiem.

Sākot ar 2020. gada 31. decembri, Latvijas iedzīvotāji mantojumu pēc privātiem testamentiem var saņemt tikai tad, ja tie uzrakstīti rokrakstā. Privātie testamenti, kas uzrakstīti datorrakstā vai drukāti uz rakstāmmašīnas, vairs nav spēkā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!