Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Būs pārbaude!

Kam uzticēt gāzes plīts remontu? Kad mainīs skaitītājus? Kas un kad drīkst pārbaudīt gāzes cauruļvadu stāvokli mājās?

Staņislava stāsts mūs pamudināja šos jautājumus uzdot Gaso Reģionu pārvaldības daļas vadītājai Jūlijai Siliņai.

Kas Latvijā nodarbojas ar gāzes plīts remontēšanu?

– Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi 11. punktā. Tur teikts – lietotājs nodrošina, ka dabasgāzes apgādes sistēmas uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību veic speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, kurš visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic un tos dokumentē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Vienkāršojot šo likuma normu – pašam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt iekārtas tehnisko uzraudzību un remontu, par saviem līdzekļiem pieaicinot atbilstoši kvalificētu meistaru.

Ko nozīmē – atbilstošas kvalifikācijas speciālists? Kā pārliecināties, vai uzaicinātajam meistaram ir tiesības remontēt gāzes plīti?

– Latvijas valsts LVS 445-1:2011 Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope noteic, ka speciālistiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes sistēmu projektēšanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, tehnisko apkalpošanu un remontiem ir jāapgūst minētā standarta un citu normatīvo aktu prasības par drošības tehnikas garantēšanu savas specialitātes apmērā atbilstoši LSGŪTIS izstrādātajai mācību programmai. Speciālistiem ir jābūt kvalificētiem, tāpat kā mācību spēkiem un instruktoriem.

Personu apmācību un viņu zināšanu pārbaudi, uzraudzību veic kvalificēti lektori un instruktori specializētos mācību centros ar atbilstošu mācību bāzi un aprīkojumu. Apgūstamā mācību programma ir saskaņota ar LSGŪTIS. Tātad, uzaicinātajam meistaram ir jāuzrāda dokuments par iegūto kvalifikāciju.

Tātad Gaso meistari dzīvokļa īpašnieka plīti neremontēs. Meistars būs jāmeklē viņam pašam. Vai bieži jūsu speciālisti atslēdz gāzi tādēļ, ka iedzīvotājam gāzes plīts vai cita iekārta nedarbojas?

– Gāzes piegādes atslēgšana objektos notiek regulāri. Vispirms jau pieprasījumi par gāzes atslēgšanu tiek saņemti no pašiem lietotājiem, kuri izlēmuši atteikties no gāzes lietošanas. Gāzi atslēdzam arī pēc plānveida apsekošanas rezultātiem vai saņemot avārijas izsaukumus par gāzes noplūdi. Jebkura pārkāpuma gadījumā gāzes padeve tiek pārtraukta.

Kādi ir konkrēti gāzes atslēguma iemesli?

– Gāzi atslēdz gadījumos, ja:

■ atklāti gāzes lietošanas drošības pārkāpumi;

■ nav noslēgts līgums par gāzes piegādi;

■ atklāta gāzes noplūde no jebkuras ierīces;

■ telpā nav dabīgās ventilācijas;

■ gāzes iekārtas uzstādītas neatbilstoši projektam;

■ klients nav nodrošinājis piekļuvi gāzes objekta/skaitītāja apsekošanai (šajā gadījumā atslēgums notiek pēc vairākkārtēja pārkāpuma konstatācijas);

■ klients veicis nesaskaņotu gāzes padeves atjaunošanu.

Cik maksā atkārtota pieslēgšana, ja cilvēks ir izremontējis gāzes plīti?

– Atbilstoši Gaso cenrādim: dabasgāzes padeves atjaunošana, izņemot aklo starpliku dabasgāzes komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) ieejā, maksā 25,41 eiro (ieskaitot PVN).

Savukārt dabasgāzes plīts pievienošana ar lokano savienojumu, dabasgāzes padeves atjaunošana maksā 32,77 eiro (ieskaitot PVN). Ar cenrādi pilnībā iespējams iepazīties uzņēmuma mājaslapā https://www.gaso.lv/pakalpojumu-cenradis.

Ja cilvēks izsauc meistaru par konkrētu sūdzību, vai viņam jāgatavojas visas gāzapgādes sistēmas pārbaudei dzīvoklī, kaut arī klients to nav prasījis?

– Ierodoties pēc klienta izsaukuma, Gaso darbinieki uz iespējamu noplūdi ar gāzes analizatoru pārbaudīs visus gāzes iekārtas mezglus dzīvoklī, kā arī noformēs aktu par pārbaudes rezultātiem. Ja darbinieki atklāj, ka gāzes iekārtas instalācija vai ekspluatācija neatbilst normatīvo aktu prasībām, tad darbinieks par to informē lietotāju un parasti nosaka termiņu nepilnību novēršanai (MK noteikumi Nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi). Bīstamos gadījumos gāzi atslēdz nekavējoties.

Kādi noteikumi regulē piekļuvi gāzes iekārtām? Piemēram, skaitītājs virtuves skapītī – vai tas atļauts?

– Veicot remontu dzīvoklī, īpašniekam ir jāievēro normatīvos noteiktais. Konkrētajā gadījumā – LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas 6. punkta prasības: gāzesvadu sistēmu projektē, būvē un ekspluatē tā, lai nodrošinātu tās drošu, energoefektīvu un inženiertehniskās kvalitātes principiem atbilstošu lietošanu visā tās ekspluatācijas laikā.

Gāzesvadu sistēmas ekspluatācija un remontdarbi veicami atbilstoši LVS prasībām, pievēršot uzmanību 17. punkta prasībām: gāzesvadu sistēmas cauruļvadus ierīko atklāti; cauruļvadus atļauts ierīkot būvkonstrukcijās, ja paredz pasākumus, kas nodrošina būvdarbu, ekspluatācijas un remontdarbu iespējas, un 22. punktā noteiktajam: noslēgierīces uzstādīšana būvkonstrukcijās ierīkotos gāzesvados ir aizliegta.

Gāzes skaitītāju ir atļauts iebūvēt virtuves skapī, pie nosacījuma, ka ir ievērota attāluma prasības līdz dabīgās ventilācijas atverēm. Turklāt uzstādītajām gāzes iekārtām ir jābūt nodotām ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem un LVS 445-1:2011 prasībām.

Vai, veicot pārbaudes, Gaso darbinieki bieži atklāj pārkāpumus?

– Aptuveni 80% iedzīvotāju gāzes caurules un skaitītāju ir aizseguši vai arī iebūvējuši virtuves mēbelēs. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kas traucē pārbaudīt sistēmas darbību, lai atklātu un novērstu trūkumus. Biežs pārkāpums ir MK noteikumu Nr. 238 89.10. punktā noteiktās prasības ignorēšana. Normatīvs aizliedz „daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”.

Vai Gaso speciālistam ir tiesības sodīt dzīvokļa īpašnieku, ja nav nodrošināta piekļuve gāzes skaitītājam?

– Saskaņā ar MK noteikumu nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi 86. punktā noteikto, tādas tiesības ir. Konkrēti – ja sadales sistēmas operators konstatē lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ierīkošanas vai ekspluatācijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām, sadales sistēmas operators par šo apstākli atbilstoši sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībai informē lietotāju, kā arī nosaka termiņu nepilnību novēršanai.

Ja pirmajā pārbaudē atklātie trūkumi netiek novērsti, gāzes padeve var tikt pārtraukta. Gāzes padeves atjaunošana notiek atbilstoši Gaso noteiktajam cenrādim.

Kādas galvenās kļūdas pieļauj dzīvokļu īpašnieki, uzstādot un ekspluatējot gāzes plītis?

Gaso darbiniekiem visbiežāk nākas redzēt, ka gāzes plītis ir iebūvētas virtuves konstrukcijās, savukārt virtuves mēbeles aizsedz caurules un uzskaites mezglus. Konstatēti atsevišķi gadījumi, kad cauruļvadus pilnībā iemūrē. Vēl viena izplatīta kļūda ir lokano savienojuma cauruļu izmantošana, kuras vispār nav paredzētas dabasgāzes padevei. Netiek ievērotas LBN 241-15 un LVS 419.7.17 noteiktās montāžas prasības.

Kāds sods sagaida dzīvokļa īpašnieku, kurš gāzes skaitītāju pārvietojis pats vai darbu uzticējis nesertificētam meistaram?

– Ja skaitītājs pārvietots nelegāli, nav ievērotas normatīvo aktu prasības, turklāt atklājies defekts ar gāzes noplūdi, tad vissmagākais sods var būt gāzes sprādziens ar tam sekojošu konstrukciju sabrukšanu un cilvēku upuriem.

Cik bieži Gaso darbiniekiem ir jāpārbauda sistēmu hermētiskums un skaitītāju stāvoklis, ja nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības?

– Kārtību nosaka LVS 445-2 Dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6  MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope.

Pārbaudēm daudzdzīvokļu mājās ir jānotiek periodiski, bet ne retāk kā reizi piecos gados. Savukārt iekšējās gāzes sistēmas privātmājās, kur gāzi galvenokārt izmanto apkurei, Gaso darbinieki pārbauda vienu reizi trijos gados.

Atbilstoši jau minētajiem standartiem profilaktiskā gāzes apkures katlu pārbaude notiek reizi gadā (izņemot gadījumus, kad katla ražotājs ir norādījis citu termiņu).

Gāzes plīts pārbaudes regularitāte nevienā normatīvajā aktā nav noteikta, bet var tikt veikta pēc klienta pieprasījuma vai atbilstoši līgumā noteiktajam. Jebkurā gadījumā gāzes iekārtu pārbaudes var veikt tikai sertificēts speciālists un par pārbaudes rezultātiem jābūt noformētam atbilstošam aktam. Jebkuru gāzes iekārtu pārbaude ir maksas pakalpojums, un atbildīgs par savlaicīgu tās veikšanu ir lietotājs, ar kuru noslēgts līgums par dabasgāzes lietošanu.

Gāzes skaitītājiem dzīvokļos ir jau vairāk par 20 gadiem. Vai tos verificēs vai mainīs uz jauniem?

– Saskaņā ar 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta rīkojumu noteikts, ka sadzīves lietošanā esošajiem gāzes skaitītājiem verifikācija jāveic reizi 20 gados, bet šī prasība stāsies spēkā 2021. gada 1. novembrī. Tā kā patlaban visi gāzes skaitītāji ir Gaso īpašums, tad uzņēmuma speciālisti, veicot savas plānveida vai ārpuskārtas pārbaudes, var pieņemt lēmumu par mērierīces nomaiņu nekavējoties.

Diemžēl iedzīvotāji vai mēbeļnieki, uzstādot jaunas mēbeles virtuvē, neaizdomājas par iespējamu gāzes noplūdi. Ja šāda nelaime var nešķist reāla, tad pienākums pārbaudošam personālam nodrošināt piekļuvi sistēmai ir nostiprināts normatīvajos aktos, tādēļ obligāts katram dabasgāzes lietotājam.

Numuru arhīvs: spied un lasi!