Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Īrnieks un uzkrājumi dzīvokļa remontam

Pixabay.com

„Vai īrniekam ir jāveic īrētam dzīvoklim uzkrājumi remonta darbiem? Vai īrniekam par saviem līdzekļiem ir jāveic kadastrālā uzmērīšana un īrētais dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā? Turklāt dzīvoklis pieder pašvaldībai, atrunāts īres līgumā kā neprivatizējams, un tika sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumā maznodrošinātai personai, kura ir pensionāre/invalīde. Vai apsaimniekotājs drīkst ieturēt nekustamā īpašuma nodokli, ja visa māja nav reģistrēta zemesgrāmatā? Kur iekasētie nodokļi paliek, un kā apsaimniekotājs nosaka to vērtību? Dzintra.”

Tiešā veidā īrniekam uzkrājumi mājas remontam nav jāveic, bet īres maksā ietver mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumus, kā arī mājas amortizācijas nolietojumu, kas var veidot uzkrājumiem nepieciešamo summu.

Daudzas lietas var tikt regulētas ar konkrētu īres līgumu. Valsts zemes dienests skaidro, kas ir tiesīgs pasūtīt būves kadastrālo uzmērīšanu, ja līgumā nav noteikts, ka īrniekam par saviem līdzekļiem ir jāveic kadastrālā uzmērīšana. To var darīt:

■ nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs;

■ persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, – attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt būves dzēšanu;

■ persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;

■ zemes īpašnieks – attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, vai Kadastra informācijas sistēmā uz viņa zemes reģistrētām apvidū neesošām būvēm ar nenoskaidrotu piederību;

■ persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), – attiecībā uz ierakstu par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet apvidū neesošas būves dzēšanu;

■ cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;

■ vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, objektam, kuru saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

Kopīpašuma gadījumā jaunas būves kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju kadastrā var ierosināt jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem. Vienam no kopīpašniekiem bez pārējo īpašnieku piekrišanas nav tiesību ierosināt kadastrā reģistrētas būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu.

Kas attiecas uz īrētā dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad ar īpašnieka piekrišanu zemesgrāmatā var reģistrēt dzīvokļa īres līgumu.

Nekustamā īpašuma nodokli iekasē, tā apmēru nosaka pašvaldība. Pieļauju, ka pārvaldnieks var būt nodokļa iekasēšanas starpnieks, kurš 100% iekasēto nodokli pārskaita pašvaldībai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!