Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā aprēķina NĪN?

Pixabay.com

Rīgas dome nosūtīja iedzīvotājiem maksāšanas paziņojumus: svarīgākais par nekustamā īpašuma nodokli 2024. gadā 

Līdz 15. februārim Rīgas domes Finanšu departaments nosūtīja rīdziniekiem paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 2024. gadā. Kā rīkoties, ja paziņojumā neatrodat parasto atvieglojumu? Vai ir iespējams apturēt soda naudas uzkrāšanu, ja nodoklis nav samaksāts laikā? Kādos gadījumos nodokļa atvieglojums tiek piemērots automātiski, bet kādos īpašniekam ir jāvēršas ar iesniegumu Finanšu departamentā? Mēģināsim to noskaidrot!

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

Kas ir nekustamā īpašuma nodoklis?

NĪN ir ar likumu noteikts obligāts maksājums tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Ko apliek ar NĪN?

Ar NĪN apliek:

■ zemi;

■ ēkas (tai skaitā dzīvokļus), kā arī kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas;

■ inženierbūves.

Ko neapliek ar NĪN?

Ar NĪN neapliek:

■ dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība nepārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai (izņemot garāžas) (noteikts RD 09.06.2015. saistošajos noteikumos Nr. 148 Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā 8. punktā);

■ ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos objektus, kuri ir noteikti likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrajā daļā.

Kas maksā NĪN?

NĪN maksā personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums.

Kas maksā NĪN par dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ja īpašuma tiesības uz dzīvokli nav reģistrētas zemesgrāmatā?

NĪN tiek aprēķināts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam, kas NĪN maksājumus iekasē no personām, kuras īpašuma tiesības uz dzīvokli ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai no dzīvokļu īpašumu tiesiskajiem valdītājiem līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Kam tiek aprēķināts NĪN, ja īpašnieks ir miris?

Mantojuma atstājēja nāves brīdī vai brīdī, kad mantojums atklājas, tas kļūst par juridisku personu (mantojuma masu) un turpina pastāvēt līdz laikam, kad mantinieki to ir pieņēmuši un ieguvuši, tādējādi pārņemot visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības. Visu šo laiku NĪN tiek aprēķināts mantojuma masai.

No kura brīža NĪN tiek aprēķināts mantiniekam?

Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 7. pantu pienākums maksāt NĪN sākas ar nākamo gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, tātad mantiniekam par mantoto nekustamo īpašumu NĪN tiek aprēķināts ar nākamo gadu pēc mantojuma apliecības saņemšanas.

E-saziņa – priekšnoteikums NĪN atvieglojumu saņemšanai

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar departamentu ar e-pasta starpniecību, turklāt minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Vai uz visiem nodokļu maksātājiem – atvieglojumu saņēmējiem – attiecas prasība reģistrēt e-saziņas kanālu?

Minētā prasība netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu, un politiski represētām personām.

Kā var pieteikt elektronisko saziņu ar departamentu?

Pieteikties ar nekustamā īpašuma nodokli saistītās korespondences (maksāšanas paziņojumi, lēmumi, atgādinājumi u.c.) saņemšanai elektroniski var:

■ aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.gov.lv;

■ nosutot iesniegumu par e-pasta reģistrēšanu portālā www.eriga.lv (sadaļa „Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums „E-dokumentu iesniegums”);

■ iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) par e-pasta reģistrēšanu uz departamenta e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kā rīkoties, ja neesmu aktīvs elektroniskajā vidē, bet vēlos pretendēt uz atvieglojumiem?

Nodokļu maksātājiem – fiziskām personām, uz kurām attiecas prasība reģistrēt e-saziņas kanālu, bet kuras dažādu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē un pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar departamentu ar e-pasta starpniecību.

Vai ir jāveic kādas darbības atvieglojumu saņemšanai, ja korespondence jau tiek saņemta elektroniski?

Ja visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā vai izmantojot e-adresi, vēršanās departamentā, lai piekristu elektroniskai saziņai un turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.

NĪN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

Kā aprēķina NĪN?

NĪN aprēķina no īpašuma kadastrālās vērtības pēc tā stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī, reizinot ar atbilstīgu nodokļa likmi. Šobrīd NĪN likme ir 0,2–0,6% no īpašuma kadastrālās vērtības 2012. gadā. Jo vērtīgāks ir īpašums, jo lielāka NĪN likme, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji pārsvarā maksā nodokli pēc 0,2% likmes, kā arī saņem atlaides no pašvaldības.

Kad jāsāk maksāt NĪN?

NĪN sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās.

Kad tiek paziņots par aprēķināto NĪN?

Pašvaldība par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļu maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotajai personai uz norādīto adresi.

Kad ir jāsamaksā NĪN?

NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Ja nodokli maksā reizi gadā avansa veidā, tas jāsamaksā līdz taksācijas gada pirmajam maksājuma termiņam.

NĪN samaksas termiņu pagarināšana

Uz cik ilgu laiku var pagarināt aprēķināto NĪN kārtējo maksājumu?

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punktu aprēķināto NĪN kārtējo maksājumu var sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Kā vajadzētu rīkoties, lai varētu pagarināt aprēķinātā NĪN kārtējo maksājumu?

Lai departaments varētu izvērtēt iespēju pagarināt nokavēto NĪN maksājumu nodokļa maksātājam ir jāiesniedz motivēts rakstisks iesniegums ne vēlāk kā 15 dienas (no 01.01.2024. ne vēlāk kā  piecas darba dienas) pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Juridiskām personām, kas sastāda gada pārskatu, iesniegšanas mēneša pirmajā datumā iesniegumam jāpievieno bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Vai ir iespēja atkārtoti pagarināt jau iepriekš pagarinātos NĪN samaksas termiņus?

Ja likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punkta noteiktajā kārtībā pagarinātie nodokļa maksājumi ir samaksāti ne mazāk kā 80 procentu apmērā un tiek ievēroti likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta 1.3 daļas nosacījumi, nodokļa maksātājs pirms nokavētā maksājuma samaksas termiņa beigām var iesniegt motivētu iesniegumu un lūgt nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotu sadalīšanu termiņos līdz sešiem mēnešiem.

Vai, vienojoties par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda?

Samaksas termiņa pagarinājuma laikā nokavējuma nauda tiek aprēķināta vienas ceturtās daļas apmērā (0,0125%) no noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu.

Ja samaksas termiņa pagarinājumam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nebūs samaksājis pilnā apmērā vai samaksas termiņu pagarinājis likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā, kā arī gadījumos, kad lēmums par samaksas termiņu pagarinājumu tiks atcelts, par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā nokavējuma nauda tiks aprēķināta vispārējā kārtībā (0,05%).

Vienošanās par NĪN parādu samaksas grafiku

Vai tad, ja ir izveidojies NĪN parāds, var vienoties par labprātīgu parāda atmaksu, un kāds ir maksimālais parāda atmaksas termiņš?

Finansiālās grūtībās nonākušiem NĪN maksātājiem, iesniedzot motivētu iesniegumu, ir iespēja vienoties ar departamentu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trim gadiem, maksājot parādu katru mēnesi vienādās daļās.

Vai ir iespēja vienoties ar departamentu par labprātīgu parāda atmaksu gadījumā, kad piedziņas lieta ir nodota zvērinātam tiesu izpildītājam?

Lai vienotos par parāda atmaksas grafiku pēc tam, kad piedziņas lieta nodota zvērinātam tiesu izpildītājam:

■ ir jāapmaksā zvērinātam tiesu izpildītājam izdevumi, kas radušies lietas izpildes gaitā;

■ jāiesniedz motivēts iesniegums departamentam ar lūgumu saskaņot parāda atmaksas grafiku, pievienojot zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājumu par iepriekšminēto lietas izpildes izdevumu apmaksu.

Vai ir noteikts termiņš, kādā var iesniegt iesniegumu par parāda labprātīgu atmaksu?

Iesniegums var iesniegt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Vai, saskaņojot ar departamentu grafiku par labprātīgu parāda atmaksu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda?

No dienas, kad departaments ir saskaņojis ar maksātāju lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nokavējuma nauda tiek aprēķināta samazinātā (0,025 procentu) apmērā par katru dienu visā grafika izpildes periodā.

Vai visi NĪN maksātāji var vienoties ar departamentu par labprātīgas parāda atmaksas grafiku?

Šis pakalpojums neattiecas uz nodokļu maksātājiem, par kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

Konsultācijas NĪN administrēšanas jautājumos

Kur un kā var saņemt konsultāciju klātienē un kādā iestādē tas notiek?

Klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 80000850 vai 67026760.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

■ pase vai personas apliecība (eID karte);

■ pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;

■ aizbildnim, aizgādnim – bāriņtiesas lēmums.

Kā var saņemt konsultāciju pa tālruni?

Telefonisku konsultāciju var saņemt, zvanot pa informatīvo tālruni 80000850 (bezmaksas) un +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

Savstarpējai telefoniskai komunikācijai konsultants lūgs jums nosaukt divas pazīmes jeb identifikatorus: vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja numuru (tiek norādīts nosūtītajos NĪN maksāšanas paziņojumos).

Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai pārstāvēt jūs konkrētajā situācijā, sazinoties ar departamentu pa tālruni, ir iespēja izveidot drošības paroli portālā www.eriga.lv (e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodoklis” sadaļa „Parole”).

Kā var saņemt konsultāciju pa e-pastu?

Vispārīgu konsultāciju var saņemt, uzrakstot pieprasījumu (bez droša elektroniska paraksta) uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., savukārt informācijas iegūšanai par konkrēto objektu vai nodokļa maksātāju lūdzam vērsties departamentā ar oficiālu iesniegumu.

Kā var iesniegt iesniegumu?

Iesniegumu varat nosūtīt:

■ uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (dokumentam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);

■ pa pastu uz adresi Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012.

Iesniegumu varat:

■ ievietot departamenta pastkastītē pie ieejas ēkā Terēzes ielā 5, Rīgā;

■ iesniegt pēc iepriekšējā pieraksta, ierodoties uz klātienes konsultāciju;

■ iesniedzot departamentam adresētu iesniegumu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi Rīgā

Trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nodokļa maksātājam, kuram ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts:

■ trūcīgas mājsaimniecības statuss – 90%;

■ maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 70%.

Pensionāriem

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas valstspilsētā var saņemt pensionārs, kurš ir sasniedzis Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju un ir ieguvis pensionāra statusu. No 2024. gada pensionēšanās vecums Latvijā ir 64 gadi un deviņi mēneši.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

■ vientuļam pensionāram – 90%;

Vientuļš pensionārs ir pensionārs, kuram nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

■ pensionāram, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs – 70%;

Atvieglojumus var piemērot arī gadījumos, kad pensionāram ir pilngadīgs bērns, kurš ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

■ pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti vai pensionārs – 50%.

Nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurš ir nodokļa maksātāja laulātais vai nodokļa maksātāja vai tā laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem ir tiesības saņemt atvieglojumus 70% apmērā.

Atvieglojumu piešķiršanu neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē.

Personām ar invaliditāti

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

■ vientuļai personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – 90%;

Vientuļa persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

■ nodokļa maksātājam ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – 70%;

■ bērnam ar invaliditāti vai nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;

■ nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurš ir  nodokļa maksātāja laulātais vai nodokļa maksātāja vai tā laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 70%.

Ģimenēm ar bērniem

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas valstspilsētā var saņemt nodokļa maksātājs, kuram pašam (vai kopā ar laulāto) vai tā laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir par:

■ trīs un vairāk bērniem – 90%;

■ diviem bērniem – 70%;

■ vienu bērnu – 50%.

Departaments atvieglojumus par bērniem līdz pilngadības sasniegšanas piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošajiem noteikumiem.

Departamentā līdz taksācijas gada 15. decembrim jāvēršas tikai, lai iesniegtu:

■ pieteikumu atvieglojumu saņemšanai par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu; iesniegtam no oficiālās elektroniskās adreses konta vai pašrocīgi parakstītam un atsūtītam pa pastu, vai arī ievietotam iesniegumu pastkastē blakus ieejai ēkā Terēzes ielā 5) un

■ izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), ka bērns taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

Izglītības iestādes apliecinājums departamentā ir jāiesniedz katru taksācijas gadu, kamēr bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Politiski represētajām personām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nodokļa maksātājam, kuram ir politiski represētās personas statuss – 50%.

Numuru arhīvs: spied un lasi!