Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Kā pārvaldnieks izrīkojies ar mūsu mājas naudu?”

Freepik.com

„Jūsu avīzē izlasīju, ka pārvaldniekam ir pienākums līdz katra gada 1. aprīlim atskaitīties dzīvokļu īpašniekiem par to, kā viņš iepriekšējā gadā rīkojies ar naudu, ko saņēmis no dzīvokļu īpašniekiem. Senāk mūsu mājas pārvaldnieks katra dzīvokļa pastkastē ievietoja šādas atskaites izdruku, taču nu jau gadus četrus neko neesam saņēmuši. Vai pārvaldnieks pārkāpj likumu?”

Lasītājam taisnība, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi pārvaldniekam ir pienākums vienu reizi gadā atskaitīties dzīvokļu īpašniekiem par viņu kopīgo līdzekļu izlietojumu. SIA Rīgas namu pārvaldnieks apsaimniekotajās mājās un daudzās citās pašvaldību atbildībā esošajās mājās atskaite tiek sagatavota līdz konkrētā gada 1. aprīlim. Savukārt pārvaldīšanas tiesības pārņēmušo māju iedzīvotāji ar kopēju lēmumu savā pārvaldīšanas līgumā var noteikt atšķirīgu laiku.

Apsaimniekošanas nozares eksperti ikvienam iedzīvotājam, kas saņēmis sava apsaimniekotāja gada pārskatu, iesaka to rūpīgi izpētīt.

MK noteikumos ir atbilde arī bieži dzirdētajam iedzīvotāju jautājumam – kur saņemt mājas finanšu pārskatu, ja pārvaldnieks to nav nosūtījis pa pastu? Ministru kabineta noteikumos Nr. 408 nav noteikts, ka pārvaldniekam būtu pienākums personīgi katram dzīvokļa īpašniekam nosūtīt atskaiti. Tā vietā līdz 1. aprīlim vai citam dzīvokļu īpašnieku noteiktajam datumam pārvaldniekam rakstiski dzīvokļu īpašniekiem jāpaziņo, kur tieši viņi var atrast mājas ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Piemēram, atskaiti var ievietot elektroniskajā mājas lietā vai pārvaldnieka mājaslapā, vai kādā citā interneta vietnē.

MK noteikumi Nr. 408 ir spēkā visām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki vēl nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un noslēguši jaunu pakalpojumu līgumu. Ja dzīvokļu īpašnieki sev ir izvēlējušies pilnvaroto pārvaldnieku, tad viņi līgumā var paredzēt atšķirīgu atskaitīšanās kārtību. Latvijā ir mājas, kurās saskaņā ar līguma nosacījumiem pārvaldnieks mājas aktīvistiem sniedz ceturkšņa vai pat mēneša atskaites.

Pārskatam par mājas kopējiem ienākumiem un izdevumiem jāatbilst valdības noteiktajam paraugam.

Svarīgi! Pārvaldnieks pārskata izveidošanai var izmantot arī citāda izskata veidlapu, taču pārskatā norādītajām pozīcijām jāsakrīt ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 408 noteiktajām. Tiesa, nav aizliegts veikt papildinājumus pārskatā, drīzāk otrādi – jo vairāk tas tiek paplašināts, jo labāk.

Ne katrā pārskatā pārvaldnieks uzrāda tādu ailīti kā „Atlīdzība par pārvaldīšanu”. To atsevišķi izdala, ja tā nav iekļauta obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros sniegto pakalpojumu cenā.

Pozīcijā „Uzkrāto līdzekļu apmērs” pārvaldniekam ir pienākums norādīt, cik naudas iedzīvotāji uzkrājuši ne tikai pēdējā gadā, bet arī iepriekšējos periodos uzkrāto, bet neizmantoto līdzekļu apmēru dzīvojamās mājas uzturēšanas darbiem.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 20__. gadu

Mājas adrese:

 ___________________

 

Mājas pārvaldnieks:

 ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nosaukums, reģistrācijas nr., adrese)

 

Pārvaldīšanas maksa ____________ euro/m2 mēnesī

Nr.

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Plānotā summa pārskata periodā (euro)

Faktiskā summa pārskata periodā (euro)

I.

Maksājuma atlikums kalendāra gada sākumā par pārvaldīšanas pakalpojumu (euro)

 

 

II.

Uzkrāto līdzekļu apmērs turpmākajos periodos nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem kalendāra gada sākumā (euro)

 

 

III.

Saņemtie maksājumi

 

 

1.

Maksājumi par pārvaldīšanas pakalpojumu

 

 

2.

Maksājumi par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu vai pārbūvi

 

 

3.

Līdzekļi ārpuskārtas remontiem

 

 

4.

Apdrošināšana

 

 

5.

Atlīdzība par pārvaldīšanu

 

 

6.

Citi ieņēmumi (norādīt, kādi)

 

 

IV.

Izdevumi

 

 

1.

Dzīvojamās mājas sanitārā apkope

 

 

2.

Dzīvojamās mājas lietas vešana

 

 

3.

Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība

 

 

4.

Līgumu slēgšana par siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, piesaistītā zemesgabala lietošanu

 

 

5.

Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām

 

 

6.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju vizuālā pārbaude

 

 

7.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju tehniskā apsekošana

 

 

8.

Dzīvojamās mājas iekārtu inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope

 

 

9.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas darbi, kas segti no maksājumiem par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu vai pārbūvi (norādīt katra darba nosaukumu, izmaksas un veikšanas laiku)

 

 

10.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju plānotie uzturēšanas darbi, kas segti no maksājumiem par pārvaldīšanas pakalpojumu (norādīt katra darba nosaukumu, izmaksas un veikšanas laiku)

 

 

11.

Dzīvojamās mājas energoefektivitātei noteikto minimālo prasību izpildes nodrošināšana

 

 

12.

Dzīvojamai mājai kā vides objektam noteikto prasību izpildes nodrošināšana

 

 

13.

Apdrošināšana

 

 

14.

Citi ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti izdevumi (norādīt, kādi)

 

 

15.

Izdevumi ārpuskārtas remontiem (norādīt katra darba nosaukumu, izmaksas un veikšanas laiku)

 

 

V.

Maksājuma atlikums kalendāra gada beigās par pārvaldīšanas pakalpojumu (euro)

 

 

VI.

Uzkrāto līdzekļu apmērs turpmākajos periodos nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem kalendāra gada beigās (euro)

 

 

Numuru arhīvs: spied un lasi!