Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Trim konteineriem vietas pagalmā nav!”

Mājokļu un vides departamenta atbildes uz māju apsaimniekotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par jaunajām prasībām atkritumu šķirošanai Rīgā 

Šogad Rīgas dome atkārtoti atbalstīja izmaiņas saistošajos noteikumos Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā. Māju apsaimniekotājiem sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem turpmāk ir pienākums nodrošināt vieglo un stikla atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās ar noteiktu dzīvokļu skaitu. 

Vieglā iepakojuma konteiners būs jānovieto pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz pieci dzīvokļi, savukārt stikla atkritumu konteiners būs jānovieto pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 10 dzīvokļi (šī norma attiecas tikai uz mājām, pie kurām jau ir sadzīves atkritumu konteineri).

Tāpat māju apsaimniekotājiem būs regulāri jāinformē iedzīvotāji par pareizu atkritumu dalītu vākšanu un apsaimniekošanu.

Paši apsaimniekotāji, it īpaši nelielas dzīvokļu īpašnieku biedrības, interesējas par rīcību gadījumos, ja pie mājas nav vietas papildu konteineru novietošanai vai arī mājas iedzīvotāji vispār atsakās šķirot atkritumus.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sagatavoja atbildes uz apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.

Mājai nav vai ir nepietiekama piegulošā zeme, tāpēc nav vietas konteinera uzstādīšanai. Ko Rīgas dome iesaka darīt šādā gadījumā?

Ja blakus atrodas pašvaldības zeme, tad jārak­sta iesniegums Īpašuma departamentam ar lūgumu atļaut izvietot konteinerus attiecīgajā vietā. Pēc atļaujas saņemšanas konteineri jāizvieto un jāapsaimnieko atbilstoši noteikumu prasībām.

Ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu aicinām vienoties ar blakus esošā īpašuma pārstāvi, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu pārstāvjiem  jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (konteineru lietošana, norēķini u. c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama (piemēram, vecpilsētā), īpašuma pārstāvim jāvēršas Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu rast risinājumu.

Mājas pagalms ir ļoti šaurs. Vienam konteineram vietu atradām, tagad tāda jāatrod trijiem, taču tas nav iespējams, jo katrs brīvais kvadrātmetrs ir paredzēts mājas iedzīvotāju autotransporta novietošanai. Kādi ir Rīgas domes ieteikumi?

Sadzīves atkritumu konteineru var nomainīt pret mazāka izmēra, bet ar biežāku izvešanas grafiku, lai izvairītos no atkritumu uzkrāšanās. Var uzstādīt arī mazāka izmēra dalīti vākto atkritumu konteinerus.

Iespējams vienoties ar blakus māju apsaimniekotājiem un mājai paredzētos dalīti vākto atkritumu konteinerus novietot blakus esošajā nekustamajā īpašumā atbilstoši noteikumu prasībām.

Mājas iedzīvotāji kategoriski atsakās šķirot atkritumus – viņi to nekad nav darījuši un atsakās to darīt arī tagad. Ko Rīgas dome iecerējusi darīt, lai mainītu iedzīvotāju viedokli?

Rīgas dome drīzumā nāks klajā ar plašāku izglītojošo materiālu, bet pagaidām aicinām iedzīvotājiem skaidrot, ka, šķirojot atkritumus, ir iespējams būtiski samazināt maksu par atkritumu izvešanu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā. Ja atkritumi tiek šķiroti, būtiski samazinās kopējais sadzīves nešķiroto atkritumu apjoms un iespējams samazināt konteinera izvešanas biežumu, līdz ar to arī ir jāmaksā mazāk.

Piemēram, Rīgas namu pārvaldnieks sadarbībā ar uzņēmumu Clean R veica mērījumus, cik naudas varētu ietaupīt, ja šķirotu. Tika secināts, ka, šķirojot sadzīves atkritumus, rēķinu iespējams samazināt pat par 31% līdz 40%. Eksperimenta rezultāti atklāja – neliela sešu dzīvokļu māja, nešķirojot atkritumus, faktiski tiešā veidā „izmet” ap 720 eiro gadā, bet 30 dzīvokļu mājai tie ir jau 3600 eiro. Pareizas šķirošanas rezultātā uz poligonu nogādājamais atkritumu apjoms samazinās vairāk nekā uz pusi – par 52%.

Izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu katru gadu paaugstināsies, palielinoties dabas resursu nodoklim. Šķiroto jeb dalīti vākto atkritumu konteineru uzstādīšana un izvešana (izņemot bioloģiski noārdāmo atkritumu) ir bez maksas.

Kā tiks kontrolēta saistošo noteikumu prasību ievērošana par šķirošanas konteineru uzstādīšanu? Vai ir paredzētas kādas sankcijas?

Ja būs attaisnojoši iemesli, piemēram, konteineri ir pieteikti, bet vēl nebūs atvesti, apsaimniekotāji pagaidām sodīti netiks. Ja nebūs attaisnojošu iemeslu, apsaimniekotāji tiks saukti pie atbildības par noteikumu prasību neievērošanu. Kontroli veiks Mājokļu un vides departamenta speciālisti.

Vai un kad Rīgas dome ir paredzējusi organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu jaunos saistošos noteikumus?

Namu apsaimniekotājiem marta sākumā tika nosūtīta informācija par grozījumiem noteikumos un jaunajām prasībām. Noteikumi paredz, ka mājas apsaimniekotājam vismaz divas reizes gadā jāizglīto iedzīvotāji par pareizu atkritumu šķirošanu. Rīgas dome drīzumā nāks klajā ar plašāku izglītojošo materiālu iedzīvotājiem.

Nama pārstāvjiem ir iespēja lūgt savas zonas atkritumu apsaimniekotājam atsūtīt izglītojošus bukletus u. c. materiālus par pareizu atkritumu šķirošanu, ko var ievietot iedzīvotāju pastkastītēs vai kā citādi izdalīt nama iedzīvotājiem.

Līdz šim pagalmā vairākām mājām bija izveidots viens atkritumu šķirošanas laukums, kurā atradās vairāki konteineri. Tagad papildus esošajiem konteineriem jāuzstāda citi, kuriem nav vietas. Kā šo problēmu atrisināt?

Var esošos sadzīves atkritumu konteinerus nomainīt uz mazākiem vai samazināt to skaitu, jo, šķirojot atkritumus, daudz mazāks atkritumu daudzums nonāks nešķirotajiem sadzīves atkritumiem  paredzētajos konteineros.

Uzstādot dalīti vākto atkritumu konteinerus, namu apsaimniekotājiem ir iespējams savstarpēji vienoties un informēt iedzīvotājus, ka konteinerā sašķirotos atkritumus metīs vairāku namu iedzīvotāji.

Ko darīt, ja šķirošanas konteineri ir pilni ātrāk, nekā paredz izvešanas grafiks?

Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir reaģēt uz nekustamā īpašuma pārstāvja ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika, kurš izveidots, pamatojoties uz noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Tad jāreģistrē pieteikums un jāizved atkritumi nākamajā darbdienā, ja pieteikums saņemts darbdienā līdz plkst. 12.00, vai jāizved atkritumi nākamo divu darbdienu laikā, ja pieteikums saņemts darbdienā pēc plkst. 12.00.

Kad stājās spēkā saistošie noteikumi, ka obligāti jāizvieto pie mājām dalīti vākto atkritumu konteineri?

Grozījumi noteikumos Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā stājās spēkā šā gada 8. martā, līdz ar to no šī datuma pie daudzīvokļu ēkām ir obligāti jāizvieto dalīti vāktie atkritumu konteineri.

Numuru arhīvs: spied un lasi!