Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā organizēt kopsapulci pandēmijas laikā?

Pixabay.com

Dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvi meklē veidu, kā sniegt atskaites saviem biedriem

Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta vismaz līdz 6. aprīlim, un daudzi pārvaldnieki interesējas, kā šādos apstākļos novadīt ikgadējās atskaites sapulces un nepieciešamības gadījumā pārvēlēt dzīvokļu īpašnieku biedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdi.

„Esmu dzīvokļu īpašnieku kooperatīva priekšsēdētājs, pēc biedrības statūtiem man ir pienākums ik gadu līdz 1. aprīlim rīkot dzīvokļu īpašnieku sapulci, atskaitīties par biedrības darbību iepriekšējā gadā un apstiprināt darba plānu nākamajam periodam. Kā man rīkoties, lai izpildītu šos nosacījumus ārkārtējās situācijas laikā?”

Ieteikums ir organizēt atskaiti attālināti

Atbildi sniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas juriste Andra Ķēbere:

– Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, kas nosaka arī privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā, ne vien valsts institūcijām, bet arī privātpersonām savā darbībā jāievēro šādi nosacījumi:

■ pakalpojumus atbilstoši iespējām sniedz attālināti, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;

■ ja pakalpojumus nav iespējams sniegt attālināti, tos sniedz klātienē, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām;

■ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā atliktās lietas izskata prioritāri, ja vēlāk saņemta lieta nav skatāma steidzami.

Līdz ar to ārkārtējās situācijas laikā iesakām DzĪK priekšsēdētājam organizēt ikgadējo atskaites sapulci attālināti.

Ja nav iespējams novadīt sapulci tiešsaistē, atskaite par DzĪK vai DzĪB darbu būtu jāiesniedz kooperatīva biedriem, izsūtot ierakstītas vēstules vai uz e-pasta adresēm, paredzot kooperatīva biedriem arī iespēju līdz konkrētam datumam iesūtīt jautājumu par sagatavoto ikgadējo atskaiti un tādā pašā veidā sniedzot atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. Mūsuprāt, tā būtu nodrošināta privātpersonu tiesību ievērošana.

Ārkārtējās situācijas laikā neiesakām aicināt kooperatīva vai biedrības biedrus uz klātienes kopsapulci, tādējādi radot riskus Covid-19 infekcijas izplatībai. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā galvenais uzdevums ir veikt ikgadējo atskaiti, atskaites forma šajā gadījumā nebūs noteicošā, ja kooperatīva biedriem būs arī iespēja noskaidrot neskaidros jautājumus vai pieteikt ierosinājumus sakarā ar iesniegto ikgadējo atskaiti.

Atcelt nevar!

– Vai DzĪK var atcelt atskaites sapulci pandēmijas dēļ? Mūsu lasītājs stāsta, ka 2020. gada sapulce tika atcelta.

– Mūsuprāt, nav pieļaujama situācija, ka jautājums netiek risināts alternatīvā veidā, proti, pienākums atskaitīties DzĪB biedriem nav izpildīts, līdz ar to ir ierobežotas DzĪB biedru tiesības un pārkāpts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktais nosacījums, ka pakalpojumus atbilstoši iespējām sniedz attālināti, neierobežojot privātpersonu tiesības. DzĪK vai DzĪB nav tiesīgs atcelt atskaites sapulci pandēmijas dēļ.

– Saprotu, ka DzĪK priekšsēdētājs var atskaitīties rakstiski, nosūtot biedriem visu nepieciešamo informāciju. Vai viņam ir nepieciešama atsevišķa atļauja, lai sūtītu  atskaiti e-vidē?

– Lai sūtītu atskaiti biedriem uz e-pastu, nav nepieciešama viņu rakstiska piekrišana. Izveidojot e-pasta adresi un paziņojot to DzĪK vai arī izmantojot to sarakstē iepriekš ar DzĪK, prezumējams, ka DzĪK biedrs saziņai ar DzĪK ir izvēlējies elektronisko saziņu. 

Likumam ir augstāks spēks pār statūtiem

– Kā rīkoties, ja DzĪK statūtos tomēr ierakstīts, ka sapulcei jānotiek klātienē?

– Tas nekas, likumiem ir augstāks juridisks spēks un tie ir jāizpilda, kā šoreiz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kā arī citi normatīvie akti, kas obligāti ir jāievēro ārkārtējās situācijas laikā. Citādi ir ar statūtos ierakstīto, ka atskaitei ir jānotiek līdz noteiktajam datumam, tas ir jāievēro. Attālināti atskaitīties var arī līdz konkrētam datumam.

– Ko darīt, ja ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies DzĪK valdes pilnvaru laiks un ir nepieciešams ievēlēt jaunu valdi? 

– To arī var darīt attālināti, pieprasot DzĪK biedriem līdz konkrētam datumam izvirzīt kandidatūras DzĪK valdes locekļiem, kā arī balsošanas komisijai, kas saskaitīs balsis un paziņos ievēlētos valdes locekļus, pēc kandidātu iesūtīšanai noteiktā datuma izsūtīs balsošanas biļetenus un noteiks termiņu balsojuma veikšanai, un atrunās citus jautājumus, kas nepieciešami sekmīgai vēlēšanu norisei, proti, arī šim jautājumam nepieciešama rūpīga organizēšana.

– Vai iepriekš izklāstītais attiecas arī uz dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pārņemtajām mājām?

– Protams! Arī pārvaldnieks var un viņam ir pienākums organizēt atskaites sapulci attālināti. Jāatceras, ka šajā gadījumā akcents tiek likts uz pienākuma veikšanu – atskaitīšanos.

Numuru arhīvs: spied un lasi!