Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Svarīgākie Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 grozījumi

Kādi grozījumi skars daudzus dzīvokļu īpašniekus pēc tam, kad valdība būs apstiprinājusi Ekonomikas ministrijas veikumu?

Kam jāuzstāda ūdens patēriņa skaitītājs?

14.1 Ūdens patēriņa skaitītājus atsevišķajā īpašumā uzstāda, nomaina un to atkārtoto verificēšanu veic dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks (saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu) nav noteicis citu kārtību.

Kā pārvaldniekam dzīvokļa īpašniekam jāatgādina par pienākumu verificēt mēraparātu?

14.2 Pārvaldniekam ir pienākums rakstveidā paziņot (piemēram, paziņojumu iekļaujot rēķinā par pakalpojumu apmaksu) dzīvokļa īpašniekam vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja verificēšanas termiņa beigām par skaitītāja atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas pienākumu, ja skaitītāja atkārtoto verificēšanu nodrošina dzīvokļa īpašnieks, kā arī pēc skaitītāja verificēšanas termiņa beigām, ja atkārtotā verificēšana nav veikta.

Vai dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumu par vienotas klases mēraparātu uzstādīšanu?

14.3 Dzīvokļu īpašnieku kopība var noteikt kārtību (tajā skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvokļa īpašnieks vai pārvaldnieks nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajā īpašumā.

Kā pārvaldnieks pieņem jaunu skaitītāju?

14.4 Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai nomainījusi cita persona, pārvaldnieks var pieprasīt skaitītāja pievienošanas vietu noplombēt viņa klātbūtnē.

Kā nodrošināt, lai pirms komercuzskaites māraparāta (mājas ievadskaitītāja) tiktu uzstādīts ūdens filtrs?

14.5 Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka rakstiska lūguma ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ūdens filtra uzstādīšanu pirms mājas kopējā ūdensskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta), ja tas ir tehniski iespējams. Izmaksas par filtra uzstādīšanu un tā tehnisko apkopi sedz dzīvokļu īpašnieki.

14.6 Ja ūdens filtra uzstādīšanu pirms mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) lūdz pārvaldnieks, viņš par to rakstveidā informē dzīvokļu īpašniekus.

Kā pārvaldniekiem jāsadala maksa par ūdens zudumiem?

19. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdensskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumu un atsevišķajos īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ja nav pieņemts lēmums par ūdens patēriņa starpības segšanu:

19.1. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam;

19.2. atbilstoši atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;

19.3. atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu.

Kādos gadījumos atsevišķiem dzīvokļu īpašniekam var pierakstīt ūdens patēriņa starpību?

19.1 Šo noteikumu 19. punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību var nepiemērot, bet ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadalīt starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, ja saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;

19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti vai nomainīti, ja saskaņā ar šo noteikumu 14.3 vai 30.1 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai un nomaiņai;

19.1 2.1 kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji ir uzstādīti, bet tie neatbilst prasībām, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību (šo noteikumu 14. punkts), dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā (šo noteikumu 14.3 un 30.1 punkts);

19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt savā atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

19.1 4. kuru atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts;

19.1 5. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītājam nav veikta atkārtotā verificēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja saskaņā ar šo noteikumu 14.3 vai 30.1 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai;

19.1 6. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka pienākumos (šo noteikumu 14.3 un 30.1 punkts) un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;

19.1 7. šo noteikumu 23. punktā noteiktajā gadījumā.

Kādu papildu rēķinu par ūdens patēriņa starpību var saņemt dzīvokļu īpašnieki, kuri ir pārkāpuši šos noteikumus?

19.2 Piemērojot šo noteikumu 19.1 punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, piegādātā ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam nevar pārsniegt ūdensapgādes pakalpojuma līgumā noteikto ūdens patēriņa normu (kas noteikta gadījumam, kad komercuzskaites mēraparāts mājas ievadā nav uzstādīts), ņemot vērā arī informāciju par personu skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā atsevišķajā īpašumā. Personu skaitu, kuras lieto ūdensapgādes pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā atsevišķajā īpašumā deklarēto personu skaitu vai sniegtās ziņas par faktisko lietotāju skaitu, ja faktisko lietotāju skaits ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Situācijā, kad nav zināms faktiskais lietotāju skaits un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu.

19.3 Gadījumā, ja pēc šo noteikumu 19.2 punktā noteiktās kārtības piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu.

(...)

Kā pārvaldniekam jāsadarbojas ar klientiem?

29.1 Pārvaldniekam ir pienākums rakstveidā paziņot (piemēram, paziņojumu iekļaujot rēķinā par pakalpojumu apmaksu) dzīvokļa īpašniekam, kurš nav iesniedzis ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus, ka viņš nebija iesniedzis šo informāciju, un par sekām, ja ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi netiks iesniegti trīs mēnešus pēc kārtas.

Vai ir iespēja veikt pārrēķinu, ja cilvēks objektīvu iemeslu dēļ nav nodevis skaitītāja rādījumus?

29.2 Pārvaldniekam ir pienākums veikt apmaksājamo daļu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto apmaksājamo daļu) pārrēķinu par periodu, kad dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni vai ir miris un šajā laika periodā atsevišķo īpašumu neizmantoja neviena persona. Pārrēķinu var veikt, sagatavojot turpmākos rēķinus par pakalpojumu apmaksu, veicot attiecīgi turpmāko apmaksājamo daļu samazināšanu vai paaugstināšanu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!