Viss kas jāzin par savu māju!

Joprojām var pieteikties pabalstam! Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 janvāris 2010 00:00

Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālajos centros turpinās pabalstu izmaksa par palīdzību pārtikas iegādei. Līdz 15.janvārim pabalstu saņēmuši 14 355 rīdzinieki par kopējo summu 430 650 latu.

Pabalsts paredzēts kā vienreizējs materiāls atbalsts trūcīgo ģimeņu bērniem un trūcīgiem vecuma vai invaliditātes pensionāriemPabalsta apmērs vienai personai ir 30 latu.

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas pamata dzīvesvietu deklarējušas Rīgas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējos trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

  • ja pabalsts tiek piešķirts bērniem ģimenēs, kurās ir vismaz viena darbspējīga persona – 90 latu katram ģimenes loceklim mēnesī;
  • ja pabalsts tiek piešķirts vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem vai personām, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un ģimenē ir vismaz viena darbspējīga persona, – 90 latu katram ģimenes loceklim mēnesī;
  • ja pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji vai personas, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un nav nevienas darbspējīgas personas – Ls 144 katram ģimenes loceklim mēnesī;

Pabalsta piešķiršanas kārtība:

  • cilvēks vai viņa likumīgais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, līdz 30. janvārim iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas;
  • mutvārdu iesniegumu sociālā darba speciālists noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.

Pabalsts tiks izmaksāts līdz 2010. gada 1.aprīlim, pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot skaidrā naudā.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot uz Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00. No plkst.17.00 līdz plkst.21.00 darbojas automātiskais atbildētājs.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!