Viss kas jāzin par savu māju!

Līgums vai „cūkas grāmata”? Drukāt E-pasts
Otrdiena, 20 oktobris 2009 00:00

„Dzīvojam saimnieka mājā. Iepriekšējais īpašnieks māju pārdeva un aizbrauca uz Vāciju. Jaunais saimnieks pieprasa no jauna noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus. Mēs jau neiebilstu, taču iepriekšējie bija beztermiņa līgumi, bet jaunie – uz vienu gadu. Un nosacījumos teikts, ka tad, ja saimniekam būs „pretenzijas pret iemītniekiem”, viņam ir tiesības līgumu uz nākamo termiņu neslēgt. Skaidrs, ka visi mājas iemītnieki atsakās parakstīt tādu „cūkas grāmatu”, bet saimnieks draud mūs izlikt no dzīvokļiem. Drīz ziema. Ko varat ieteikt darīt?” Aija Petrova, Annija Valtere, Georgijs Guskovs

Mājas saimnieks rīkojas patvaļīgi un pārkāpj likumu „Par dzīvojamo telpu īri”. Šā likuma 8. pantā teikts: ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Līgumus var grozīt tikai šajā likumā noteiktajā kārtībā, tas ir, īrētājam un izīrētājam rakstveidā vienojoties (13. pants) vai arī sakarā ar īrnieka maiņu (14. pants).

Strīdus, kas rodas sakarā ar dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, izšķir tiesa. Neiesakām jums tā vienkārši atteikties no jaunā līguma parakstīšanas, labāk būs atteikumu formulēt rakstiski, pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, un ierakstītā vēstulē nosūtīt mājas īpašniekam. Tad strīda izšķiršanas vai tiesāšanās laikā jūs būsiet aizsargāti.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!