Viss kas jāzin par savu māju!

Kam jāremontē celiņš? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 21 jūnijs 2012 11:20

„Lūk, kāda nelaime piemeklējusi mūsu māju A. Grīna bulvārī. Ziemā kāda uzņēmuma pārstāvji sāka uzlauzt asfalta celiņu pagalmā. Vaicājām, kas notiek, un saņēmām atbildi: „Tas vajadzīgs, lai ieliktu komunikācijas”.

Strādnieki ielika kaut kādus vadus un aizgāja, bet celiņš palika sabojāts. Nu pienākusi vasara, sirmgalves un jaunās māmiņas ir ļoti neapmierinātas. Bet namu pārvalde piedāvā iedzīvotājiem celiņu salabot par mājas līdzekļiem. Vai tas ir pareizi?”

Nē, tas nav pareizi, taču atrast zemes racējus un likt viņiem atbildēt par sekām būs sarežģīti.

Ko vajadzēja darīt mājas iedzīvotājiem, sastopot pagalmā cilvēkus, kas uzlauž asfalta segumu vai izrakņā zālienu? Vispirms jau painteresēties, vai brigādei ir Rīgas domes atļauja šādu darbu veikšanai! Ja papīra nav, tas ir iegansts izsaukt pašvaldības policiju.

Ja strādnieki parāda attiecīgu dokumentu un pasaka komunikāciju izbūvi vai remontu pasūtījušā uzņēmuma nosaukumu, iedzīvotājiem vajag fiksēt šos datus. Tie noderēs, jo saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem uzņēmumam, kas uzlauzis asfalta segumu vai sabojājis apstādījumus, bojājumi jānovērš PAR SAVIEM LĪDZEKĻIEM.

Iegaumējiet: jebkuram komercuzņēmumam, kam nepieciešams ierakt vai salabot cauruli jūsu pagalmā, jāapmaksā iekškvartāla teritorijas rekonstrukcija. Turklāt, ja jaunais asfalta segums uzklāts nekvalitatīvi un 18 mēnešu laikā ir ielūzis vai saplaisājis, uzņēmumam tas no jauna jāsalabo.

Lūk, kas par to teikts Rīgas domes noteikumos Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi”:

„(...)

1.4. Lai nodrošinātu Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzību, aizliegts:

1.4.1. patvarīgi veikt jebkāda veida būvdarbus un zemes darbus (rakšanu, ietvju, pievedceļu, laukumu vai pagalmu seguma uzlaušanu, kā arī zaļās zonas, laukumu un pagalmu bez seguma uzrakšanu, urbšanu, pāļu un cauruļu dzīšanu), inženierkomunikāciju un cauruļvadu pieslēgumus, izbūvi, rekonstrukciju vai remontu;

1.4.2. patvarīgi aizņemt ietves, pievedceļa, laukuma, pagalma un zaļās zonas elementus, novietojot uz tiem sastatnes, sētas, būvmateriālus, dažādus mehānismus un iekārtas, ierīkojot pievedceļus uz būvdarbu vietu;

1.4.3. uzlauzt jebkāda veida jaunizbūvēto ietvju, pievedceļu, laukumu, pagalmu segumu 3 gadu laikā pēc to izbūves, izņemot avāriju likvidācijas darbus;

1.4.4. ierīkot jebkādas pastāvīgas vai pagaidu būves, novietot materiālus, izgāzt atkritumus inženierkomunikāciju aizsardzības zonā;

1.4.5. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti iekškvartāla teritorijas labiekārtojuma vai laukumu aprīkojuma elementi (nožogojumi, dekoratīvās sētiņas, soliņi, spēļu vai sporta ierīces, veļas žāvētavas u.c.), ietvju un pievedceļu elementi un kustības organizācijas (barjeras, tranšeju apgaismojums u.c.) tehniskie līdzekļi;

1.4.6. piegružot, piesārņot vai aizsprostot ietves, pievedceļus, laukumus, pagalmus, zaļo zonu un tās elementus;

1.4.7. gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā vai zaļajā zonā;

1.4.8. sūknēt ūdeni tieši uz ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā, zaļajā zonā;

1.4.9. veikt transporta līdzekļu apkopi, radot vides piesārņojumu;

1.4.10. braukt iekškvartālu teritorijā ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt segumu vai zaļo zonu.

(...)

5.12. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves būvdarbu vadītājam jānodrošina aizbērtās tranšejas uzturēšana kārtībā līdz pilnīgai seguma atjaunošanai.

5.13. Segums jāatjauno par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši iepriekšējai seguma konstrukcijai pēc vertikālajām atzīmēm saskaņā ar celtniecības normu un šo noteikumu prasībām, kā arī tehniskajiem noteikumiem.

5.14. Izjauktās pievedceļu brauktuves, ietves, laukumi, pagalmi un zaļā zona jāatjauno darbu veikšanas atļaujā paredzētajā kārtībā:

5.14.1. ar asfaltbetonu vai plātnēm segtās pievedceļa brauktuves, ietves, laukumi un pagalmi jāatjauno atbilstoši esošajai seguma konstrukcijai un vertikālajām atzīmēm.

Atjaunojamās joslas platums tiek noteikts, ievērojot pievedceļa brauktuves un ietves, laukuma, pagalma platumu, tranšejas atrašanos attiecībā pret bortakmeņiem (ja tranšeja atrodas bortakmenim tuvāk par 1,5 m, brauktuve jāatjauno līdz bortakmenim);

5.14.2. ietves, pagalma, laukuma grants segums jāatjauno, uzberot 20 cm biezu grants kārtu;

5.14.3. grunts ielas jāatjauno, uzberot 20 cm biezu grants kārtu;

5.14.4. zaļā zona jāatjauno iepriekšējā izskatā, atjaunojot 15 cm biezu auglīgās augsnes kārtu, iesējot zālāju vai atjaunojot apstādījumus;

5.14.5. ietvju, pievedceļu, laukumu, pagalmu virszemes konstrukciju, labiekārtojuma vai aprīkojuma elementi (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi, soliņi, veļas žāvētāji, spēļu, sporta laukumu ierīces u.c.) jāatjauno pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem tai organizācijai, kura būvē vai remontē pazemes inženierkomunikācijas.

(...)

6. Avāriju likvidācijas darbi

6.6. Ietves, pievedceļa, laukuma, pagalma seguma atjaunošana pēc avārijas likvidēšanas jāveic 8 diennakšu laikā, zaļās zonas atjaunošana un labiekārtošana – 12 diennakšu laikā.

Sala laikā klātais segums (cietais) virs aizbērtajām būvbedrēm un tranšejām atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 20. aprīlim, līdz šim termiņam jāveic arī zaļās zonas, pagalmu vai laukumu (bez seguma) atjaunošana un labiekārtošana.

7. Seguma atjaunošanas darbu garantijas

7.1. Visus inženierkomunikāciju izbūves un remonta darbus, ieskaitot seguma atjaunošanu, finansē pasūtītājs, un to izpildi nodrošina būvorganizācija.

(...)

7.3. Ja 18 mēnešu laikā pēc seguma atjaunošanas segums deformējas grunts nepietiekama sablīvējuma vai nekvalitatīvi izveidotas konstrukcijas dēļ, segums atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi pazemes inženierkomunikāciju izbūvi.

(...)

7.5. Ja pazemes inženierkomunikāciju rekonstrukciju, remontu vai izbūvi nepieciešams veikt seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskajos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic seguma pagaidu atjaunošana (asfaltbetona segumam – binders un apakškārta).

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!