Viss kas jāzin par savu māju!

Statūtu paraugs dzīvokļu īpašnieku biedrībai jūsu mājā Drukāt E-pasts
Sestdiena, 22 jūlijs 2017 15:28

Biedrības “______________”

1. Biedrības nosaukums

1. Biedrības nosaukums ir “_________________________” (turpmāk – Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2. Biedrības mērķi ir:

2.1. nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Rīgā, ______ ielā __, pienācīgu uzturēšanu;

2.2. nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Rīgā, ______ ielā __, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas kārtību;

2.3. nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā nama Rīgā, ______ ielā, piemājas teritorijas uzturēšanu;

2.4. apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu;

2.5. __________________________________________ (cits variants).

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.3. __________________________________________ (cits variants).

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu (nedrīkst mainīt paziņojuma nosūtīšanas termiņu uz lielāku) laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tostarp iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz esošā gada 31. martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu (ja nosaka īsāku termiņu, ietver noteikumu, ka, lemjot par izmaiņām statūtos, valdē vai biedrības darbības izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises).

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse (vai cits kvorums) no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri (nedrīkst mainīt uz lielāku biedru skaitu).

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem (nedrīkst noteikt mazāku balsu skaitu). Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs (vai cits skaits) valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi (var izvēlēties citu pārstāvības veidu).

7.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

8. Revidents

(vai saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija – papildus norādāma tās uzbūve un lēmumu pieņemšanas kārtība)

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9. Biedru nauda

9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī _________eiro apmērā.

10. Peļņas ieskaitīšana rezerves fondā un zaudējumu segšanas kārtība

10.1. Biedrības ienākumu pārsniegums pār izdevumiem tiek ieskaitīts rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu. Līdzekļus no rezerves fonda nevar izmaksāt biedriem. Rezerves fonds izmantojams vienīgi uzkrājumu veidošanai daudzdzīvokļu mājas (māju) tehniskā stāvokļa uzlabošanai un kapitālajam remontam.

10.2. Par zaudējumu segšanu lemj biedru kopsapulce likumā noteiktajā kārtībā.

* Statūtos var paredzēt arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

Dibinātāji (vai vismaz 2 viņu pilnvarotie pārstāvji)

______________________ /paraksta atšifrējums/

(paraksts)

______________________ /paraksta atšifrējums/

(paraksts)

** Veicot statūtos grozījumus, statūtus paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam

Statūti apstiprināti _____________(vieta)

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!