Viss kas jāzin par savu māju!

Lai nebūtu jāsēž tumsā Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 janvāris 2012 00:00

Daudzdzīvokļu mājās visā Latvijā pienāk brīdis, kad nepieciešams veikt kopējo elektroietaišu remontu un atjaunošanu, jo to normatīvais kalpošanas laiks – 30 gadu – tuvojas beigām.

Kas ir mājas kopējās elektroietaises? Tās ir elektrības komunikācijas, kas nodrošina gaismu kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos, darbina liftus. Ikvienā mājā ir simtiem metru elektrības vadu un desmitiem elektrosadales skapju, kas jāuzrauga mājas pārvaldniekam. Dzīvokļu īpašnieki zina, ka elektroietaises mājoklī ir jāuztur kārtībā, jo pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks vai cilvēks var saņemt strāvas triecienu, un tad atkarībā no strāvas stipruma, iedarbības ilguma un citiem faktoriem var rasties nepatīkamas izjūtas, apdegumi, samaņas zudums, krampji vai pat iestāties nāve.

Mēs pastāvīgi to atceramies un, tiklīdz rodas aizdomas par dzīvokļa iekšējo elektroietaišu bojājumiem, nekavējoties izsaucam meistaru. Taču bojājumi var rasties arī ārpus dzīvokļa. Uzņēmumā Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde par māju kopējo elektrotīklu stāvokli atbildīgs ir elektroinženieris Viktors Ivanovs.

– Kādu elektroietaišu apkopi dzīvojamās mājās veic jūsu uzņēmums?

– Dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietoto elektroietaišu – ievada un stāvu sadales, stāvvadu, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, apgaismošanas ierīču un citu.

– Kādus tieši pakalpojumus jūs sniedzat?

– Lai nodrošinātu elektroietaišu uzturēšanu dzīvojamā mājā visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējumu cilvēkiem, mēs laikus un regulāri apsekojam visas elektroietaises. Vizuālajā pārbaudē rekomendējamais intervāls – ne retāk kā divas reizes gadā.

– Ko tad, ja pārbaudes gaitā elektriķi konstatē, ka elektroietaisēm nepieciešams remonts?

– Par vizuālās apsekošanas rezultātiem informējam dzīvokļu īpašniekus. Ja konstatēti bīstami bojājumi, pārvaldniekam ir tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumu par ārpuskārtas remontu. Ja komunikācijām jāveic plānotais remonts, JNĪP sagatavo iedzīvotājiem attiecīgu piedāvājumu, un dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par darbu finansēšanu.

– Ko vēl līdztekus sadales skapju un iekārtu pārbaudei regulāri veic JNĪP elektriķi?

– Profilaktiskās apskates gaitā tīra sadales skapjus un novērš sīkus defektus. Nākamais posms – tehniskās apkopes darbi. Mēs veicam arī atjaunošanas remontu – nomainām nolietojušās iekārtas un mezglus, veicam mērījumus un regulēšanu, kas būtiski pagarina elektroietaises kalpošanas laiku.

– Kādas kļūdas pieļauj dzīvokļu īpašnieki elektroietaišu ekspluatācijas gaitā?

– Dzīvoklī elektroinstalācijas remontu vai pārbūvi uztic „speciālistiem”, kuriem nav sertifikātu attiecīgo darbību veikšanai, tā rezultātā dzīvokļos elektroinstalācija neatbilst Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem. Koplietošanas telpās izvietotās elektroietaises ir dzīvojamās mājas kopīpašums, tās drīkst remontēt un pārbūvēt tikai pēc saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašniekiem un mājas pārvaldnieku. Ja remontdarbi tiek veikti bez saskaņošanas ar JNĪP, uzņēmums nenes atbildību par sekām.

– Kādus darbus iedzīvotāji mēģina veikt bez saskaņošanas ar pārvaldnieku?

– Diemžēl viņi ņemas patvaļīgi pārbūvēt stāvu sadales, kā rezultātā sadales elektroietaišu montāža neatbilst Latvijas energostandartam LEK 123 „Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi”. Tāpat arī iedzīvotāji izmanto nekalibrētus un pat paštaisītus drošinātājus, patvaļīgi ierīko apgaismojumu pagrabtelpās (tas rada ugunsgrēka draudus). Nemaz nerunājot par nelikumīgu pieslēgumu koplietošanas telpas apgaismojumam vai kaimiņu dzīvokļa skaitītājam – arī tā gadās.

– No kādām nepatīkamām sekām Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes elektriķi pasargā mājas?

– Daudzām dzīvojamām mājām normatīvais elektrotīklu kalpošanas laiks ir beidzies pirms desmit un pat divdesmit gadiem. Tas nozīmē, ka elektroietaises ir morāli novecojušas un fiziski nolietojušās, tās vairs nepilda savas funkcijas pilnā apjomā. Tīklu jauda neatbilst iedzīvotāju pašreizējām enerģētiskajām vajadzībām. Mūsu uzdevums ir šīs ietaises savlaicīgi apkalpot tā, lai nepieļautu avāriju. Mēs gādājam, lai cilvēkiem nenāktos sēdēt tumsā.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!