Viss kas jāzin par savu māju!

Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību Drukāt E-pasts
Trešdiena, 10 jūnijs 2009 00:00

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (turpmāk – māja) energoapgādes komersanta piegādātās siltumenerģijas daudzumu sadala pa patēriņa veidiem – apkure, karstā ūdens apgāde un karstā ūdens cirkulācija;

1.2. kārtību, kādā aprēķina maksu par siltumenerģijas patēriņa veidiem mājas dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas (turpmāk – īpašums) īpašniekam, īrniekam un nomniekam (turpmāk – patērētājs).

2. Noteikumi piemērojami līdz šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētie īpašnieki, likumā noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojoties, ir noteikuši citu kārtību.

3. Mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks):

3.1. apkopo datus par mājai piegādāto siltumenerģiju un patērētāju iesniegtos datus par karstā ūdens patēriņu;

3.2. apkopo un iesniedz energoapgādes komersantam datus par siltumenerģijas patēriņa sadalījumu mājā starp patērētājiem atbilstoši piemērojamajai pievienotās vērtības nodokļa likmei;

3.3. apkopo un izsniedz patērētājiem rēķinus par patērēto siltumenerģiju;

3.4. nodrošina ar siltumenerģijas piegādi un patēriņu mājā saistīto datu saglabāšanu.

4. Siltumenerģijas patēriņa norēķina periods (turpmāk – norēķina periods) ir viens mēnesis, ja līgumā nav noteikts citādi (…)

III. Karstā ūdens cirkulācija

8. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens cirkulācijai aprēķina pēc formulas [2]:

Q cirk. = C x N , kur

Q cirk.

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai [MWh];

C

konstants lielums, kas norēķina periodā, neatkarīgi no sezonas, ir 0,1 MWh apmērā uz vienu īpašumu. Pārvaldnieks, izvērtējot statistiskus datus par mājā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai un piegādei, var noteikt zemāku vai augstāku lielumu;

N

kopējais īpašumu skaits.

9. Maksu patērētājam par karstā ūdens cirkulāciju īpašumā norēķina periodā aprēķina pēc formulas [3]:

M k. ūd. cirk. = C x T , kur

M k. ūd. cirk.

maksa patērētājam par karstā ūdens cirkulāciju [Ls];

C

konstants lielums, kas norēķina periodā, neatkarīgi no sezonas, ir 0,1 MWh apmērā uz vienu īpašumu. Pārvaldnieks, izvērtējot statistiskus datus par mājā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai un piegādei, var noteikt zemāku vai augstāku lielumu;

T

siltumenerģijas tarifs kopā ar pievienotās vērtības nodokli [Ls/MWh].

10. Par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu patērētājs maksā arī gadījumos, ja:

10.1. īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas;

10.2. patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.

IV. Karstā ūdens apgāde

11. Vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai aprēķina pēc formulas [4]:

Q k. ūd. (vas.sez.) = Q pieg. – Q cirk. , kur

Q k. ūd. (vas. sez.)

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina periodā [MWh];

Q pieg.

energoapgādes komersanta piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums vasaras sezonas norēķina periodā [MWh];

Q cirk.

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā [MWh].

12. Viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu vasaras sezonas norēķina periodā aprēķina pēc formulas [5]:

                              Q k.ūd.(vas.sez.)

q k. ūd. (vas. sez.) = –––––––––– , kur

                                  V a. ūd. smn. 

q k. ūd. (vas.sez.)

viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums vasaras sezonas norēķina periodā [MWh/m3];

Q k. ūd. (vas. sez.)

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai vasaras sezonas norēķina periodā [ MWh];

V a. ūd. smn.

karstā ūdens sagatavošanai siltummainī patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa [m3].

13. Apkures sezonas norēķina periodā mājā ar atsevišķu siltumenerģijas skaitītāju apkures sistēmai:

13.1. patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai aprēķina pēc formulas [6]:

Q k. ūd. (apk. sez.) = Q pieg. – Q cirk. – Q apk. , kur

Q k. ūd. (apk. sez.)

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā [MWh];

Q pieg.

energoapgādes komersanta piegādātais siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā [MWh];

Q cirk.

patērētais siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā [MWh];

Q apk.

siltumenerģijas daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā.

13.2. viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 12. punkta formulu [5].

14. Apkures sezonas norēķina periodā mājā (bez siltumenerģijas skaitītāja apkures sistēmai) patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai aprēķina pēc formulas [7]:

Q k. ūd. (apk. sez.) = q k. ūd. (apk. sez.) x V a. ūd. smn. , kur

Q k. ūd. (apk. sez.)

patērētās siltumenerģijas kopējais daudzums karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā [MWh];

V a. ūd. smn.

karstā ūdens sagatavošanai patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms norēķina periodā saskaņā ar ūdens skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa [m3];

q k. ūd. (apk. sez.)

viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai mājas siltummainī patērēto siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā aprēķina pēc formulas [8]:

 

                                 (t° k. ūd. – t° a. ūd.)

q k. ūd. (apk. sez.) = –––––––––––––– x c x k 1 , kur

                                         103 x k 2 

q k. ūd. (apk. sez.)

viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums apkures sezonas norēķina periodā [MWh/m3];

c

ūdens siltumietilpība c = 1;

k 1

siltuma zudumi ar starojumu no siltummaiņa apkārtējā telpā plākšņu tipa siltummainim k = 1,0;

k. ūd.

karstā ūdens temperatūra pēc siltummaiņa;

a. ūd.

aukstā ūdens temperatūra pirms siltummaiņa ir pieņemta + 5° C;

k 2

koeficients gigakalorijas [Gkal] pārveidošanai megavatstundā [MWh] – 0,8598.

15. Neapdzīvojamām telpām un mākslinieku darbnīcām ir jābūt aprīkotām ar karstā ūdens patēriņa skaitītājiem.

16. Ja dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs vai tam ir beidzies verificēšanas termiņš un pirms siltummaiņa nav uzstādīts ūdens skaitītājs vai tam ir beidzies verificēšanas termiņš, tad karstā ūdens patēriņa norma ir 4 m3 norēķina periodā par katru dzīvoklī dzīvojošo personu (…)

V. Apkure

20. Norēķina periodā apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu aprēķina pēc formulas [13]:

Q apk. = Q pieg. – (Q cirk. + Q k. ūd. (apk. sez.)) , kur

Q apk.

siltumenerģijas kopējais daudzums, kas patērēts apkurei norēķina periodā [MWh];

Q pieg.

energoapgādes komersanta piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā [MWh];

Q cirk.

patērētās siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā. Mājai, kurā nav karstā ūdens cirkulācijas līnijas, Q cirk. = 0 [MWh];

Q k. ūd. (apk. sez.)

siltumenerģijas daudzums, kas patērēts karstā ūdens sagatavošanai apkures sezonas norēķina periodā [MWh].

21. Pārvaldnieks, sadalot siltumenerģijas patēriņu apkurei neapdzīvojamām telpām un mākslinieku darbnīcām:

21.1. veic uzskaiti saskaņā ar apkurei patērētās siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem;

21.2. ja nav uzstādīti patērētās siltumenerģijas skaitītāji, pielieto siltumenerģijas patēriņa paaugstināšanas koeficientu 1,4 vai arī var pielietot citu paaugstināšanas koeficientu atbilstoši sertificētas (licencētas) personas atzinumam un siltumenerģijas patēriņa aprēķinam.

22. Ja neapdzīvojamās telpās vai mākslinieku darbnīcās siltumenerģijas patēriņu uzskaita ar atsevišķu siltumenerģijas skaitītāju, no aprēķinātā mājas kopējā siltumenerģijas daudzuma apkurei atņem ar siltumenerģijas skaitītāju uzskaitīto siltumenerģijas daudzumu.

23. Ja atsevišķā īpašumā ir ierīkota autonoma apkure, īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz šo īpašumu, atbilstoši sertificētas (licencētas) personas atzinumam un siltumenerģijas patēriņa aprēķinam, kas saskaņots ar pārvaldnieku (…)

Tagi:
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!