Viss kas jāzin par savu māju!

Noteikumi par darbības programmas „infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. Aktivitāti „daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 februāris 2009 00:00

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1. aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību. [...]

2. Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. [...]

6.2.1. sadarbības iestādes izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas darbības kārtību…

6.2.4. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

6.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.6. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs). [...]

7. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums (turpmāk – finansējums) ir 16 634 764,16 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 14 139 549,92 lati un valsts budžeta finansējums – 2 495 214,24 lati.

Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

9. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā tā katru gadu, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu noteiktos termiņus, sadarbības iestādē iesniegs pārskatu par energoresursu patēriņu pēc būvdarbu veikšanas attiecīgajā mājā.

10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

10.1. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

10.2. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā;

10.3. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

10.4. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotai personai (ja tā ir juridiska persona) saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.5. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

10.6. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona nav ievērojis vai ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu Eiropas Savienības fondu jomā nosacījumus.

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nemaina lietošanas veidu vai tā netiek nojaukta.

Atbalstāmās darbības

12. Finansējumu piešķir:

12.1. būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot energoaudita pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

12.2. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13. Finansējuma saņēmējs var uzsākt projekta īstenošanu pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, izņemot noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, ja ir veiktas ne ātrāk par 2006. gada 24. oktobri. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

14. Viens projekta iesniegums iekļauj darbus par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Aktivitātes ietvaros par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var saņemt finansējumu ne vairāk kā viena projekta iesnieguma ietvaros.

15. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

16. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju var saskaņot ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

17. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanas izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Šajā apakšpunktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz pakalpojuma līguma pamata;

17.3. būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās:

17.3.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa;

17.3.2. pagraba pārseguma siltināšana;

17.3.3. kāpņu telpas remonts, gadījumā, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.3.4. siltumapgādes sistēmas renovācija;

17.3.5. ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija;

17.3.6. citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi;

17.3.7. ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

17.4. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta īstenošanā saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

17.5. neparedzētie izdevumi noteikumu 17.3. apakšpunktā norādītajā gadījumā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

18. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā.

19. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 17. punktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

19.2. zaudējumi, kas skar atsevišķa dzīvokļa īpašumu un rodas saistībā ar projektā iekļautajiem būvdarbiem;

19.3. ēkas strukturālo daļu atjaunošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 17.3.7. apakšpunktā minētos gadījumus;

19.4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

19.5. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

19.6. nodokļi un nodevu maksājumi;

19.7. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi.

20. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 17. un 19. punktā.

21. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

22. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 100 000 latu, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

23. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

Projektu iesniegumu atlases izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas kārtība

24. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot ne mazāk kā četras secīgas projektu iesniegumu atlases kārtas. Šo noteikumu izpratnē projektu iesniegumu atlases kārta ir viens mēnesis. Projekta iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Ja kādā no projektu iesniegumu atlases kārtām netiek noslēgti līgumi par visu atlases kārtā pieejamo finansējumu, sadarbības iestāde pēc pēdējās iepriekš izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludina jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.

25. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir:

25.1. pirmajā kārtā – 4 000 000 lati;

25.2. otrajā kārtā – 4 000 000 lati;

25.3. trešajā kārtā – 4 000 000 lati;

25.4. ceturtajā kārtā – 4 634 764,16 lati.

26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

26.1. laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»;

26.2. sadarbības iestādes mājas lapā internetā (http://esfondi.bema.gov.lv).

27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas uzsākšanas, norādot kopējo pieejamo finansējumu, katrā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

28. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

28.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu;

28.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

28.2.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu vai protokolus, kurā:

28.2.1.1. ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju. Lēmumu pieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu;

28.2.1.2. norādītas veicamo renovācijas darbu izmaksas;

28.2.1.3. norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu saistītās darbības;

28.2.2. noslēgtā pilnvarojuma līguma kopiju;

28.2.3. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;

28.2.4. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegtu izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, ja tie sniegti ar pārvaldnieka starpniecību, samaksātie maksājumi un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku parādsaistības. Parādsaistības aprēķina kā starpību starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, ja tie sniegti ar pārvaldnieka starpniecību (parādsaistības rēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvokļa īpašumu). Izziņa nedrīkst būt vecāka par 60 kalendārām dienām;

28.2.5. būves inventarizācijas lietas kopiju;

28.2.6. dzīvojamās mājas energoaudita pārskata, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu, kopiju;

28.2.7. būvvaldē saskaņota būvprojekta tehniskā projekta stadijā par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem kopiju vai būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes par projektā veicamajiem darbiem kopiju vienkāršotas renovācijas gadījumā;

28.2.8. būves tehniskās apsekošanas atzinuma kopiju. Atzinumā jābūt aizpildītām sadaļām par būves daļām, inženiertīkliem un iekārtām, kurās tiek veikti būvdarbi iesniegtā projekta iesnieguma ietvaros;

28.2.9. izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (ieteicamā forma norādīta šo noteikumu 4. pielikumā) (ja attiecināms) un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas remontdarbu uzkrājuma fondu (ieteicamā forma norādīta šo noteikumu 5. pielikumā) (ja attiecināms). Izziņas ir jāiesniedz par summu, kas nav mazāka kā kopējās plānotās projekta izmaksas. Izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu nedrīkst būt vecāka par 30 kalendārām dienām;

28.2.10. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu parādu neesamību (izsniegta ne agrāk kā 30 kalendāra dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) vai projekta iesniedzēja pilnvarotās personas piekrišanas vēstuli (6. pielikums) (ja projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ir juridiska persona).

29. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. [...]

50. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 30 darbdienu laikā no lēmuma par projekta iesniegumu apstiprināšanu vai no sadarbības iestādes atzinuma par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, parakstīšanas brīža parakstīt līgumu par projekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

51. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

51.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem ne biežāk kā vienu reizi sešos mēnešos;

51.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem. [...]

53. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt finansējuma summu šādos gadījumos:

53.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

53.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

53.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

53.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

53.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvo aktu iepirkuma jomā prasībām.

54. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma projekta progresa pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

55. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma projekta progresa pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

56. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja bankas kontu, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

57. Starpposma un noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma pabeigšanas.

58. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015. gada 1. jūliju.

59. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu dokumentiem.

Tagi:
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!