Viss kas jāzin par savu māju!

Kārtība kā dā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Drukāt E-pasts
Sestdiena, 20 decembris 2008 00:00

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks):

1.1. sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam;

1.2. aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašniekam (turpmāk – dzīvokļa īpašnieks) maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

1.3. paziņo dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laika periodam;

1.4. informē dzīvokļu īpašniekus par noteiktam laika periodam tāmē paredzētajām izmaksām;

1.5. sagatavo dzīvokļu īpašniekiem ikgadēju atskaiti par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu.

2. Šie noteikumi ir piemērojami dzīvojamā mājā, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, un kurā dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to.

3. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus aprēķina šādi:

Iaps = (1/12)x(Iu / Plm)

Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par dzīvokļu īpašumu kopējās platības kvadrātmetru);

Iu –dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi saskaņā ar tāmi (turpmāk – tāme), kurā pārvaldnieks ietver šo noteikumu 1.pielikumā iekļautās pozīcijas;

Plm – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējā platība (m2) – mājas kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmētā dzīvojamās mājas kopējā platība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5, balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

4.Pārvaldnieka pienākums ir piecu darba dienu laikā izsniegt tāmi katram dzīvokļa īpašniekam pēc attiecīgā dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma.

5. Dzīvokļa īpašnieka veicamais maksājums tiek aprēķināts proporcionāli dzīvokļa īpašumā ietilpstošajai kopīpašuma domājamai daļai.

6. Ja dzīvokļa īpašnieks izmanto dzīvokļa īpašumu komercdarbībai un šāda darbība rada papildu slodzi, kas saistīta ar dzīvojamās mājas vai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu palielināšanos, šie papildu izdevumi jāsedz attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam, kurš izmanto dzīvokļa īpašumu komercdarbībai.

7. Ikvienā dzīvojamā mājā organizējami šādi uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi:

7.1.dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana un labiekārtošana (t.sk. deratizācija, dezinsekcija);

7.2.dzīvojamās mājas (t.sk inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie remonta darbi;

7.3. mājas pārvaldīšanas pakalpojumi (t.sk. finanšu uzskaites, juridiskie pakalpojumi, lietvedības nodrošināšana);

7.4. nākamajam periodam nepieciešamo remonta darbu plānošana (vismaz 3 nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktam termiņam).

8. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteikto pakalpojumu veic pēc vizuālā dzīvojamās mājas, tās iekārtu un komunikāciju apsekojuma. 

9. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā noteikto pakalpojumu nodrošina saskaņā ar dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas rezultātā konstatēto, ko veic normatīvos aktos noteiktā kārtībā sertificēta persona.

10. Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstveidā paziņo dzīvokļu īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.oktobrim, paziņojumā norādot vietu un laiku (interneta mājas lapa, informatīvs stends, u.c.), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar dzīvojamās mājas tāmes kopsavilkumu (2. pielikums), kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo nākamo periodu remontdarbu apkopojumu (3. pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma dzīvojamās mājas tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo nākamo periodu remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstveidā nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.

11. Plānojot nepieciešamos remonta darbus nākamajiem periodiem (šo noteikumu 7.4.apakšpunkts), pārvaldnieks var iekļaut pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā arī plānoto remontdarbu izmaksas.

12. Par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas nākamajam kalendārajam gadam apstiprināšanu, kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo nākamo periodu remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašnieki 30 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (turpmāk – kopsapulce). Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku.

13. Lemjot par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas nākamajam kalendārajam gadam apstiprināšanu, dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties no šo noteikumu 7.punktā minēto uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanas dzīvojamai mājai.

14. Ja dzīvokļu īpašnieki šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un izlēmuši jautājumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas nākamajam kalendārajam gadam apstiprināšanu, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam stājas spēkā ar 1.janvāri, vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

15. Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopsapulcē attiecīgu lēmumu, bez pārvaldnieka starpniecības var nodrošināt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitāro kopšanu. Darbu kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un dzīvokļu īpašnieku atbildību nosaka kopsapulces protokolā.

16. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanu maksu, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai, vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētais kopsapulces protokols iesniedzams pārvaldniekam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

18. Pārvaldniekam ir pienākums 10 darba dienu laikā rakstveidā atbildēt dzīvokļu īpašniekiem par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu apstiprinājuši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē.

19. Ja pārvaldnieks, sniedzot finansiālu pamatojumu, nevar nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

20. Ja dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar šo noteikumu 16. vai 19.punktu nav lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu spēkā stājās pārvaldnieka nākamajam kalendārajam gadam noteiktā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa.

21. Ja dzīvojamā mājā vai tai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā ir radusies, vai var rasties avārijas situācija, kas var apdraudēt personu dzīvību, veselību vai īpašumu, pārvaldniekam ir tiesības, avārijas situāciju steidzamai novēršanai, izmantot iekasētos līdzekļus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai citus pārvaldnieka rīcībā esošus finanšu līdzekļus.

22. Pēc avārijas situācijas novēršanas, pārvaldnieka pienākums ir desmit darba dienu laikā rakstveidā paziņot dzīvokļu īpašniekiem par avārijas novēršanai veiktajiem darbiem, kā arī šo darbu izmaksām.

23. Pārvaldniekam ir pienākums paziņot dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotai personai par kārtējo remonta darbu veikšanu dzīvojamā mājā un pieaicināt šo personu piedalīties veikto darbu pieņemšanā.

24. Pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt dzīvokļa īpašniekiem par avārijas novēršanai iztērētos līdzekļus papildus noteiktajai pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksai, ja ir ievēroti šo noteikumu 22. un 23.punkta nosacījumi.

25. Pārvaldnieks līdz katra gada 1.aprīlim nosūta dzīvokļa īpašniekiem paziņojumu, norādot vietu un laiku (interneta mājas lapa, informatīvs stends, u.c.), kur var iepazīties ar atskaiti par iepriekšējā kalendārā gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4. pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma atskaiti par iepriekšējā kalendārā gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu pārvaldnieks rakstveidā nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.

26. Ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņem dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākums ir nodot jaunajam dzīvojamās mājas pārvaldniekam neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu.

27. Nosakot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmēru 2009.gadam, pārvaldnieks par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, rakstveidā paziņo dzīvokļu īpašniekam ne vēlāk kā līdz 15.decembrim.

28. Nosakot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmēru 2009.gadam, pārvaldnieks šo noteikumu 18.punktā minēto atbildi sniedz 5 darba dienu laikā.

29. Pārvaldnieka noteiktā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 2009.gadam stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu, ja:

29.1. līdz 2009.gada 15.janvārim kopsapulce nav sasaukta vai kopsapulcē noraidīta pārvaldnieka piedāvātā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa un vienlaikus nav izlemts jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai, vai arī nav pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

29.2. ja līdz 2009.gada 1.februārim dzīvokļa īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci vai kopsapulcē lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, saistībā ar pārvaldnieka sniegto informāciju par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu apstiprinājuši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē.

Tagi:
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!